grandov.ru страница 1
скачать файл
Деньга С.М., к.е.н., доц.,

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Деньга В.А., студентка,

Національний авіаційний університет (м.Київ)
Особливості кругообігу капіталу сучасного торговельного підприємства
У процесі дослідження особливостей торговельного капіталу виявлено, що він відрізняється від фінансового та промислового етапами кругообігу. Вперше повний аналіз кругообігу торговельного капіталу був проведений К.Марксом у роботі «Капітал». К.Маркс вивів формулу торговельного капіталу (Г-Т-Г') і визначив у загальному вигляді два його етапи – купівля товарів з метою перепродажу і продаж товарів. З тих пір відбулися значні зміни в організації торговельного обслуговування, що стало причиною виділення додаткових етапів торговельного процесу і обігу капіталу відповідно.

Основними чинниками, які справляють вплив на структуру торговельного процесу, є маркетизація і соціалізація сучасного суспільства. Ці процеси призвели до зміни мислення управлінців підприємств і переорієнтації діяльності підприємств від виробничих стратегій до ринкових (клієнто-орієнтованих). Таким чином, виник стратегічно важливий етап торговельного процесу – маркетинг.

Орієнтація діяльності підприємств на задоволення потреб клієнтів викликала появу на торговельних підприємствах додаткових видів обслуговування клієнтів – доставки та сервісного обслуговування складних в експлуатації і гарантійних товарів.

Трансформаційний вплив на кругообіг торговельного капіталу справляють тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства і мережевих інформаційних технологій, зокрема. З ХХІ століття був розроблений і впроваджений міжнародний стандарт CSRP для побудови комплексної інформаційної системи підприємства на базі інтеграції ERP-систем з Інтернет-технологіями, який передбачає розвиток у складі ERP-систем CRM і SCM-модулів з управління взаємовідносинами з клієнтами і ланцюжками поставок.

Процеси інтернетизації суспільства сприяли розвитку моделей електронної комерції, Web-центризму у побудові комплексного інформаційного середовища підприємств, доступу до ERP-систем через Інтранет і Інтернет, спілкуванню партнерів по бізнесу в режимі реального часу.

За наявності постійного каналу зв’язку з Інтернетом підприємство може створити власний WWW - сервер і розташувати на ньому інформаційний сайт. Найтиповішими формами Web-сайтів, призначених для ведення бізнесу в Інтернеті [1,с.80-84] є: електронна візитна картка, корпоративний Web – сайт фірми, Інтернет – крамниці, Web-сайти – торговельні концентратори, багатофункціональні бізнес-портали.

Підприємства можуть застосовувати у торговельному процесі моделі електронної комерції, до основних з яких відносять: бізнес-бізнес (B2B), які автоматизують взаємодію компаній з компаніями в мережевому середовищі; бізнес-споживач (B2C), які автоматизують взаємодію компаній з кінцевими споживачами; споживач-споживач (C2C), призначені для мережевої взаємодії між споживачами; біржа-біржа (E2E), які застосовуються для організації і проведення електронних торгів; сумісна комерція та інші.

Бізнес-портали мають у своєму складі електронні офіси підприємств на порталі, які складаються із програм взаємодії з інформаційною системою підприємства, управління взаємовідносинами з клієнтами і постачальниками, електронної комерції класу В2В і В2С тощо; поштовий сервер, на якому кожний користувач одержує власну скриньку; службу списків розсилки; електронні торговельні майданчики для проведення операцій купівлі (продажу); прямі і зворотні електронні аукціони, які можуть проводитися постачальниками і споживачами; електронний бізнес-центр для інформаційного обміну; рекламну Інтернет – агенцію.

Таким чином, тенденції інформаційного суспільства сприяли появі електронного торговельного бізнесу, яким необхідно управляти, а тому контролювати і аналізувати його ефективність.

Ще одним важливим чинником, який необхідно досліджувати і враховувати при організації торговельного процесу, є відкриття поняття транзакційних витрат. Зокрема, етап закупки товарів з метою перепродажу не може бути здійснений одномоментно, так як необхідний час і витрати для збору інформації і вивчення ринку товарів, пошук постачальників, укладення контрактів, закупку товарів, складування і розміщення їх на зберігання та інші.

Вищевикладені обставини справляють вплив на кругообіг торговельного капіталу, який трансформується у витрати кожного етапу кругообігу і з метою визначення ефективності торговельного процесу потребує обліку витрат, доходів і результатів за кожним етапом.

На рис. 1 зображені етапи кругообігу сучасного торговельного капіталу і виділені види витрат, в які трансформується вкладений капітал.

У бухгалтерському обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій передбачено виділення рахунків для наступних видів торговельних витрат: собівартість реалізованих товарів (рахунок 90) і витрати на збут (рахунок 93). Для обліку товарного капіталу застосовується рахунок 28 «Товари».


Таким чином, можна констатувати, що інформаційне моделювання кругообігу торговельного капіталу у бухгалтерському обліку є дуже обмеженим. Бракує рахунків для ведення обліку витрат на маркетинг, товарозабезпечення, зберігання товарів, доставку товарів та післяпродажне обслуговування клієнтів. Ці та інші обставини спонукали до побудови сучасної концепції обліку вкладень капіталу в торговельне підприємство, яка враховує особливості кругообігу торговельного капіталу в сучасних умовах господарювання [2].


Список використаних джерел.

  1. Макарова М.В. Тенденції розвитку цифрової економіки. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. - 206 с.

  2. Деньга С.М. Концепція обліку вкладень капіталу в торговельне підприємство // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міднародний науковий збірник. – 2008.- № 3(12). - С. 56-63.
скачать файлСмотрите также:
Деньга С. М., к е. н., доц., Внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» Деньга В. А., студентка, Національний авіаційний університет (м. Київ) Особливості кругообігу капіталу сучасного торговельного підприємства
43.62kb.
Укоопспілка внз укопспілки полтавський університет економіки І торгівлі кафедра економічної кібернетики М.Є. Рогоза
1842.67kb.
Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів україни 2013
19.92kb.
Здійснено критичний аналіз методичних підходів до оцінювання продуктивності підприємства визначено пріоритетні напрями його модифікації відповідно до сучасних умов господарювання
38.22kb.
Сумський національний аграрний університет сизонова Ірина Василівна
398.23kb.
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет морозова ірина львівна
372.82kb.
Міністерство охорони здоров’я україни державний вищий навчальний заклад івано-франківський національний медичний університет
739.71kb.
«Ужгородський національний університет»
52.31kb.
Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу
312.59kb.
Соціальні виміри іноземного інвестування
365.45kb.
Круглашов Андрій Анатолійович (Чернівецький Національний Університет Імені Юрія Федьковича) Способи протидії маніпулюванню електоральною поведінкою
109.56kb.
Міністерство аграрної політики україни львівський національний аграрний університет
316.49kb.