grandov.ru страница 1
скачать файл

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВДремлюженко К.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, xeniyadr@mail.ru
На даний час розроблено широкий спектр одержання низькорозмірних напівпровідникових систем. Найбільш поширеною класифікацією методів є класифікація за принципом зміни розміру частинок в ході отримання:

1. Методи, основані на явищі диспергування об’ємних матеріалів (“низхідні”).

2. Конденсаційні методи, основані на отриманні низькорозмірних компонентів із систем, в яких речовини дисперговані на молекулярному (атомному) рівні (“висхідні”).

Група методів диспергування ґрунтується на процесах подрібнення вихідного матеріалу, але механічне диспергування для отримання наночастинок не набуло достатньо широкого поширення. Найбільш ефективні механохімічні процеси, що протікають в ході розмелу в шарових, планетарних, вібраційних та інших млинах [1]. Середній розмір частинок напівпровідникового матеріалу, які були одержані шляхом механічного подрібнення варіюється від 5 до 200 нм залежно від температури плавлення досліджуваного матеріалу та часу розмелу (від кількох годин до кількох діб). Варіюючи умови проведення процесу, можна одержати частинки необхідного розміру. Проте розподіл частинок, одержаних шляхом механічного диспергування, за розмірами часто буває достатньо широким [2, 3].

Це зумовлює актуальність пошуку шляхів ефективного диспергування вихідних матеріалів. Перспективним напрямом є руйнування кристалів металів та напівпровідників шляхом електрохімічного розчинення при високих густинах струму або їх диспергація під дією електричної дуги. Нами були проведено експериментальне одержання систем високодисперсних кадмію, телуру шляхом пропускання у розчині тіогліколевої кислоти електричної дуги. Як електроди використовували металічні кадмій і телур, легований телурид кадмію в різних комбінаціях: кадмій (К) – кадмій (А); телур (К) – кадмій (А); кадмій (К) – телур (А); телур (К) – телур (А).

Встановлено, що при різниці потенціалів 20 – 50 В при відстані 1,0 – 1,5 мм виникає електрична дуга. Після 30 секунд процесу пропускання струму на аноді візуально спостерігаються сліди електроерозійного руйнування. Розчини починають у випадку застосування кадмієвих електродів опалесціювати, в системах телур (К) – кадмій (А); кадмій (К) – телур (А); телур (К) – телур (А) система змінює колір на жовто-коричневий. У всіх випадках на дні комірки впродовж 30 секунд утворюється шар грубо дисперсних частинок чорного кольору. Проведені спектральні дослідження одержаних систем підтвердили утворення високодисперсних частинок у всіх досліджуваних системах. При їх зберігання пік оптичного поглинання поступово зміщується у бік більших довжин хвиль, інтенсивність забарвлення зменшується. Встановлено, що стійкість систем складає 12–14 діб.


Список літератури

  1. Болдырев В.В. Механохимия и механическая активация твердых веществ / В.В. Болдырев // Успехи химии. – 2006. – Т. 75, № 3. – С. 203-216.

  2. Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля. – К.: Академперіодика, 2001. – 180 с.

  3. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Изд. 2-е, исправленное и дополненное /А.И. Гусев – Москва: Наука-Физматлит, 2007. – 416 с.
скачать файлСмотрите также:
Електрохімічні методи одержання високодисперсних систем на основі металів та напівпровідникових матеріалів
22.38kb.
Діагностика й описування пошкодження матеріалів важливі для розроблення методів підвищення надійності, прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій та оптимізації фізико-механічних властивостей матеріалів
88.37kb.
ПП. 22. Опишіть методи отримання експертної інформації для системного аналізу. Як класифікуються методи одержання знань від експертів? Вкажіть особливості пасивних та активних методів отримання експертної інформації
130.32kb.
Лекція виробництво чорних металів
127.07kb.
Артикул Товар
55.72kb.
Bayferrox 130 g (гранульована форма) червоний вишневий
23.07kb.
Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів Валентина Мервінська
155.69kb.
Чисельні методи розв’язування систем нелінійних рівнянь ужгород – 2007 Методичні вказівки І завдання до лабораторної роботи з курсу
75.77kb.
Комплекс випробувальний також дає змогу проводити випробування згідно дсту б в 6-17-2000 «блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»
32.47kb.
Роботи над циклом наукових праць "Квантово-ста­тис­тич­ний опис влас­ти­вос­тей не­пе­ре­хідних металів з поверхнею поділу" виконувалися у На­ціональному університеті "Львівська політехніка" з 2005 р до 2010 р
113.88kb.
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг тема1: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
1716.97kb.
Узагальнити поняття про хімічні реакції та їх основні закономірності; навчити учнів розуміти суть раціонального керування хімічними процесами
69.64kb.