grandov.ru страница 1страница 2
скачать файл
Крок 1. Фармація

Біохімія

1

У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживання їжі,

збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, яка пов'язана з

порушенням синтезу:A *Ліпопротеїнліпази

B Аденілатциклази

C Протеїнкінази

D Фосфоліпази С

E Простагландинсинтетази

2

Пацієнту призначено конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Назвіть його:A *Прозерин

B Аспірин

C Диклофенак натрію

D Індометацин

E Алопуринол

3

У 23-річного чоловіка діагностовано м'язеву дистрофію. Лікар для посилення синтезу

піримідинових нуклеотидів призначив йому:

A *Оротат калію

B Аскорбінову кислоту

C Ліпоєву кислоту

D Кокарбоксилазу

E Ціанкобаламін

4

Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є

проміжним метаболітом синтезу:

A *Пуринових нуклеотидів

B Металопротеїнів

C Ліпопротеїнів

D Глікопротеїнів

E Кетонових тіл

5

Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент

РНК-полімеразу в процесі:

A *Транскрипції

B Трансляції

C Реплікації

D Репарації

E Ампліфікації

6

30-ти річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень, призначено ізоніазид.

Недостатність якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного

препарату?A *Піридоксину

B Токоферолу

C Кобаламіну

D Ергокальциферолу

E Ретинолу

7

Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази,

термінального ферменту розпаду:

A *Пуринових нуклеотидів

B Глікопротеїнів

C Фосфоліпідів

D Вищих жирних кислот

E Гетерополісахаридів

8

Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження

сечі встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушення

синтезу:


A *Гему

B Пуринових нуклеотидів

C Амінокислот

D Фосфоліпідів

E Сечовини

9

У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею якого вітаміну це найбільш

ймовірно пов’язано?

A *Нікотинової кислоти

B Вітаміну К

C Вітаміну D

D Токоферолу

E Ретинолу

10

У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням,

набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну

підвищилась у тканинах?A *Гістаміну

B Серотоніну

C Адреналіну

D Дофаміну

E Норадреналіну

11

При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях

проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка

властивість білків лежить в основі даного методу?A *Наявність заряду

B Оптична активність

C Погана розчинність

D Здатність до набухання

E Висока в’язкість

12

У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фармпрепарати

гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявністю незамінних

амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до незамінних:A *Метіонін

B Цистеїн

C Аланін

D Серин

E Гліцин

13

У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною

речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть

амінокислоти, які входять до складу глутатіону:A *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин

B Аспарагінова кислота, валін, серин

C Лізин, метіонін, триптофан

D Фенілаланін, лізин, тирозин

E Ізолейцин, гістидин, аланін

14

Спадкова інформація визначається нуклеотидною послідовністю нуклеїнових кислот.

Вкажіть, який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації на рівні синтезу

поліпептидного ланцюга:A *Трансляція

B Транскрипція

C Транслокація

D Реплікація

E Репарація

15

Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в

організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення

розщеплення лактози:A *Лактаза

B Мальтаза

C Сахараза

D Ліпаза

E Пептидаза

16

У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них

ферментом. Вкажіть цей фермент:

A *Трипсин

B Аргіназа

C Каталаза

D Лужна фосфатаза

E Кисла фосфатаза

17

Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесів, в

якому приймає участь цей кофермент:

A * Окисне декарбоксилювання пірувату

B Глюконеогенез

C Утворення сечовини

D Утворення сечової кислоти

E Спиртове бродіння

18

Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається

за рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть, за допомогою

якого процесу це відбувається:A * Гідроксилювання

B Декарбоксилювання

C Переамінування

D Дезамінування

E Фосфорилювання

19

Гомони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з

наведених гормонів активує синтез глікогену:

A * Інсулін

B Адреналін

C Вазопресин

D Тироксин

E Окситоцин

20

В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог

вітаміну РР (нікотинова кислота). Вкажіть його:

A * Ізоніазід

B Стрептоцид

C Рибофлафін

D Тетрациклін

E Аспірин

21

Пацієнт прийняв велику дозу снодійного препарату ряду барбітуратів (аміталу), який

є інгібітором НАД-залежної дегідрогенази дихального ланцюга. Який процес

порушиться за цих умов у мітохондріях?A * Синтез АТФ

B Синтез глікогену

C Синтез амінокислот

D Синтез ліпідів

E Синтез глюкози

22

Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного

обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:

A * Лінолева

B Пальмітинова

C Масляна

D Стеаринова

E Капронова

23

Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок

вони розщеплюють:

A * Пептидний

B Глікозидний

C Водневий

D Ефірний

E Фосфодіефірний

24

Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який

хімічний зв’язок вони діють:

A * Глікозидний

B Водневий

C Пептидний

D Амідний

E Фосфодіефірний

25

Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. який

вони розщеплюють:

A * Складноефірний

B Пептидний

C Глікозидний

D Водневий

E Амідний

26

Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин може служити

активна форма однієї із сульфурвмісних амінокислот. Виберіть її:

A * Метіонін

B Гліцин

C Глутамін

D Тирозин

E Глутамат

27

Біологічне окислення ксенобіотиків відбувається за рахунок мікросомального

окиснення, найважливішим ферментом якого є гемопротеїн цитохром Р-450. Який

метал є обов`язковою складовою цього ферменту?A *Fe

B Zn

C Na

D Li

E К

28

Травлення білків у шлунку відбувається під дією пепсину, який виділяється у вигляді

неактивного пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин здійснюється

шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією:A *Хлоридної кислоти

B Сульфатної кислоти

C Оцтової кислоти

D Жовчних кислот

E Амінокислот

29

У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками формі. Вкажіть

білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:

A *Гістони

B Альбуміни

C Глобуліни

D Інтерферони

E Глютеліни

30

Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу.

Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:

A *Лактат

B Альфа – кетоглутарат

C Глутамінова кислота

D Аспарагінова кислота

E Серин

31

У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові.

Вкажіть, із якої сполуки синтезуються кетонові тіла?

A *Ацетил – КоА

B Сукцинату

C Лактату

D Глюкози

E Малату

32

В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає

гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину.

Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину:A *Фосфоліпаза А2

B Фосфоліпаза А1

C Фосфоліпаза С

D Фосфоліпаза D

E Нейрамінідаза

33

У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось

анемією. Вкажіть, який із вітамнів проявляє антианемічну дію:

A *Кобаламін

B Тіамін

C Ретинол

D Нікотинова кислота

E Токоферол

34

У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення

травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття

білків у кишечнику:A *Індол

B Сечова кислота

C Молочна кислота

D Сечовина

E Кетонові тіла

35

У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Через деякий

час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої сполуки призводить

до такого стану?A *Карбоксигемоглобіну

B Ціанметгемоглобіну

C Міоглобіну

D Дезоксигемоглобіну

E Оксигемоглобіну

36

У хлопчика 12 – років спостерігається малий зріст, проте розумово він не

відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше

призводить до цієї патології:A *Соматотропіну

B Інсуліну

C Окситоцину

D Вазопресину

E Адреналіну

37

Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3 – 4 л,

концентрація глюкози в крові знаходится в межах норми. Нестача якого гормону може

призводити до вказаних змін в організмі?A *Вазопресину

B Глюкагону

C Інсуліну

D Тироксину

E Адреналіну

38

Фермент гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, в результате чего

повышается межклеточная проницаемость. Какой витамин способствет укреплению

стенок сосудов и тормозит активность гиалуронидазы?A * Витамин Р

B Витамин А

C Витамин В1

D Витамин В2

E Витамин Д

39

Выраженная недостаточность аскорбиновой кислоты приводит к развитию цинги.

Нарушение синтеза какого белка соединительной ткани лежит в основе данной

патологии:A * Коллагена

B Протромбина

C Фибриногена

D Альбумина

E Церулоплазмина

40

Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биосинтез

мочевины. С образования какого высокоэнергетического соединения начинается

цикл синтеза мочевины?A * Карбамоилфосфата

B Цитруллина

C Аргинина

D Фумаровой кислоты

E Аргининосукцината

41

При кишечных инфекциях возможно образование ядовитых продуктов. Назовите,

какое токсичное соединение образуется из тирозина в толстом кишечнике под

действием ферментов микроорганизмов?A * Фенол

B Индол

C Путресцин

D Кадаверин

E Орнитин

42

Для лечения заболеваний сердца применяют препарат кокарбоксилазу.

Коферментной формой какого витамина является данный препарат?

A * В1

B В6

C В12

D С

E Р

43

Кумарины – антивитамины витамина К препятствуют процессам свертывания крови.

Образование какого белка они блокируют?

A * Протромбина

B Гамма-глобулина

C Альбумина

D Трансферрина

E Церулоплазмина

44

Больному после операции назначили гликозаминогликан, обладающий

антикоагулянтным действием. Назовите данное вещество:

A * Гепарин

B Кератансульфат

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин-6-сульфат

E Хондроитин-4-сульфат

45

Для лечения депрессивных состояний назначают препараты - ингибиторы

фермента, инактивирующего биогенные амины. Назовите данный фермент:

A * МАО (моноаминооксидаза)

B ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

C КФК (креатинфосфокиназа)

D АсАТ (аспартатаминотрансфераза)

E АлАТ (аланинаминотрансфераза)

46

При гиповитаминозе В6 может наблюдаться повышенная возбудимость нервной

системы. С недостаточным образованием какого биогенного амина это может быть

связано?


A * Гамма-аминомасляная кислота

B Гистамин

C Ацетилхолин

D Адреналин

E Триптамин

47

Действие некоторых гормонов на углеводный обмен проявляется в стимуляции

распада гликогена в тканях. Какой фермент катализирует первую реакцию распада

гликогена с образованием глюкозо-1-фосфата?A * Гликогенфосфорилаза

B Гликогенсинтетаза

C Альдолаза

D Фосфофруктокиназа

E Пируваткиназа

48

Больному с жалобами на ухудшение памяти, головокружения назначили аминалон.

Данный препарат содержит продукт декарбоксилирования глутаминовой кислоты.

Назовите его:A * ГАМК

B ПАЛФ

C Коензим А

D АТФ

E НАД+
49

При голодании нормальный уровень глюкозы в крови поддерживается за счет

стимуляции глюконеогенеза. Какое из перечисленных веществ может использоваться

как источник для синтеза глюкозы?A * Аланин

B Аденин

C Аммиак

D Никотинамид

E Мочевина

50

Введение в организм адреналина приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Какой процесс при этом активируется главным образом?

A *Распад гликогена

B Синтез гликогена

C Синтез жирных кислот

D Пентозофосфатный цикл

E Спиртовое брожение

51

У структурі тРНК окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорних. Назвіть

одну з мінорних основ.

A *Дигідроурацил

B Урацил

C Аденін

D Тимін

E Цитозин

52

Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого.

Назвіть клас цього фермента.

A *Трансферази

B Ізомерази

C Оксидоредуктази

D Лігази

E Гідролази

53

Лікар за умов зростання ризику кровотеч рекомендує паієнту приймати вікасол.

Аналогом якого вітаміну є цей препарат?

A *Вітаміну К

B Вітаміну А

C Вітаміну В5

D Вітаміну В12

E Вітаміну В6

54

Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітуратів. Назвіть

фермент мітохондрій, для якого цей препарат є інгібітором.

A *НАДН-дегідрогеназа

B Цитохромоксидаза

C Сукцинатдегідрогеназа

D Ізоцитратдегідрогеназа

E Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа

55

При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть

фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.

A *Цитохромоксидаза

B Сукцинатдегідрогеназа

C НАДН-дегідрогеназа

D АТФ-синтетаза

E Ко Q

56

Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть

такий вуглевод.

A *Целюлоза

B Крохмаль

C Сахароза

D Глікоген

E Лактоза

57

Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату.

Назвіть головний продукт цієї реакції.

A *Ацетил-КоА

B Сукцинат

C Піруват

D Цитрат

E Оксалоацетат

58

Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів.

Назвіть ці продукти.

A *Жовчні кислоти

B Катехоламіни

C Кортикостероїди

D Ацетил-КоА

E Кальцифероли

59

Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з

вітамінів, який входить до їх складу.

A *Вітамін F

B Вітамін С

C Вітамін В3

D Вітамін В6

E Вітамін В1

60

Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідна

вітаміноподібна сполука. Вкажіть її.

A *Карнітин

B Біотин

C Рибофлавін

D Убіхінон

E Тіамін

61

Біогенні аміни у тканинах піддаються окисному дезамінуванню. За участю якого

ферменту це відбувається?

A *Моноамінооксидази

B Трансамінази аспартата

C Трансамінази аланіна

D Декарбоксилази

E Ацетилхолінестерази

62

На відстаючому полінуклеотидному ланцюзі “реплікативної вилки” ДНК-полімераза

формує фрагменти Оказакі. Назвіть фермент, який зшиває ці фрагменти в єдиний

ланцюг.


A *ДНК-лігаза

B ДНК-полімераза

C РНК-полімераза

D Праймаза

E Екзонуклеаза

63

Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати

карнітин. Який процес активується карнітином?

A *Транспорт жирних кислот

B Транспорт амінокислот

C Транспорт вітаміну В12

D Транспорт глюкози

E Транспорт вітаміну К
64

У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар призначив

алопуринол. Вкажіть біохімічний механізим дії цього препарату:

A *Іінгібування ксантиноксидази

B Активація циклооксигенази

C Інгібування дезамінази

D Активація фосфорилази

E Активація нуклеозидази
65

Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну

є тіамінпірофосфат?

A * Вітамін В1

B Вітамін В5

C Вітамін В2

D Вітамін В3

E Вітамін В6
66

Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у

плазмі крові активності ферменту:

A * Креатинкінази

B Лактатдегідрогенази

C Аланінамінотрансферази

D Аспартатамінотрансферази

E Гексокінази
67

При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В

зоні якої фракції цей білок знаходиться?

A * Гамма-глобулінів

B Альфа-1-глобулінів

C Альфа-2-глобулінів

D Бета-глобулінів

E Альбумінів
68

У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це

призводить?

A * Пепсину

B Трипсину

C Хімотрипсину

D Еластази

E Амінопептидази
69

При обстеженні хворого встановлено діагноз алкаптонурія. Дефіцитом якого

фермента зумовлена ця патологія?

A * Оксидази гомогентизинової кислоти

B Діаміноксидази

C Ацктилхолінестерази

D Тироксингідроксилази

E Моноамінооксидази
70

Відомо, що непрямий білірубін, що утворюється при розпаді гема, знешкоджується в

печінці. Яка сполука бере участь у детоксикації білірубіну в гепатоцитах?

A *Глюкуронова кислота

B Сечовина

C Мевалонова кислота

D Молочна кислота

E Гліцин
71

Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (багатьох

лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є

мікросомальне окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного

ланцюга мікросом.

A *Цитохром Р-450.

B Цитохром с.

C Цитохром а3.

D Цитохром а.

E Цитохром с1.
72

Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печінці. Який

процес приймає у цьому участь?

A *Мікросомальне окиснення

B Окисне фосфорилювання

C Субстратне фосфорилювання

D Перекисне окиснення.

E Окисне дезамінування
73

Введення в організм препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту

факторів зсідання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?

A *Вітаміну К

B Вітаміну С

C Вітаміну В2

D Вітаміну Е

E Вітаміну Р
74

Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес

впливає ацетилсаліцилова кислота?

A *Синтез простагландинів

B Розпад глюкози

C Синтез глікогену

D Синтез амінокислот

E Розпад жирів
75

Водорастворимые витамины в организме превращаются в коферментные формы.

Коферменой формой какого витамина является тиаминдифосфат (ТДФ)?

A * витамина В1

B витамина В2

C витамина С

D витамина В6

E витамина В12
76

Биохимическая функция водорастворимых витаминов зависит от их способности

превращаться в коферментные формы. В какую коферментную форму может

превращаться витамин В2 (рибофлавин):A * ФМН (флавинмононуклеотид)

B НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид)

C ТМФ (тиаминмонофосфат)

D ТДФ (тиаминдифосфат)

E ПАЛФ (пиридоксальфосфат)
77

В двенадцатиперстной кишке под влиянием ферментов поджелудочной железы

происходит переваривание различных компонентов пищи. Какой из перечисленных

ферментов гидролизуют гликозидные связи углеводов?A * -амилаза

B трипсин

C карбоксипептидаза

D липаза

E эластаза
78

Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її

концентрації її в крові призводить до розвитку:

A *Подагри

B Гепатиту

C Гастриту

D Глікогенозу

E Цукрового діабету
79

У хворого жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту непрямого

(вільного) білірубіну, в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого

(зв’язаного) білірубіну в межах норми. Про який вид жовтяниці можна стверджувати?A *Гемолітична

B Жовтяниця немовлят

C Паренхіматозна

D Хвороба Жільбера

E Механічна

80

Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівої сторони, потовиділення та посилене

серцебиття. Які з перелічених ферментів слід визначити в крові для підтвердження

діагнозу інфаркту міокарда?A *АсАТ, КФК, ЛДГ-1

B АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4

C Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

D Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4

E альфа-фетопротеїн, альдолаза, КФК
81

Аміак утворюється в різних тканинах і органах та знешкоджується у печінці,

перетворюючись у сечовину. Яка амінокислота переносить його з скелетних м’язів до

печінки:


A *Аланін

B Гістидин

C Гліцин

D Серин

E Валін
82

Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів

включає цитохром Р-450. Вона сприяє трансформації біологічно-активних речовин

або знешкодженню токсичних сполук шляхом:A *Гідроксилювання

B Декарбоксилювання

C Метилювання

D Ацетилювання

E Відновлення
83

Вітамін А швидко окислюється на повітрі, що зумовлює втрату біологічної активності.

Який компонент харчових продуктів головним чином запобігає окисненню вітаміну?

A *токоферол

B нікотинова кислота

C Кухонна сіль

D Білок

E Жир
84

Введення хворому глюкокортикоїдів призводить до підвищення рівня глюкози в крові.

Який з перелічених процесів при цьому активується?

A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Окиснення жирних кислот

D Кетогенез

E Гліколіз
85

Больной жалуется на кровоточивость десен, точечные кровоизлияния. Какой

витаминный препарат можно применять в данном случае?

A * Аскорутин

B Тиамина гидрохлорид

C Цианокобаламин

D Никотиновая кислота

E Пиридоксина гидрохлорид
86

В результате декарбоксилирования аминокислоты гистидина в клетках образуется

гистамин. За счет какого фермента обеспечивается обезвреживание данного

биогенного амина?A * Диаминооксидазы (ДАО)

B Моноаминооксидазы (МАО)

C Каталазы

D Аминотрансферазы

E Аминопептидазы
87

Щитовидная железа вырабатывает гормон, который регулирует уровень Са2+ в

крови, способствуя минерализации костной ткани. Какой гормон обладает этим

действием?A тирокальцитонин

B тироксин

C трийодтиронин

D дофамин

E адреналин
88

У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози

необхідно застосувати :

A *Інгібітори протеолітичних ферментів

B Інсулін

C Трипсиноген

D Антибіотики

E Сульфаніламідні препарати
89

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ,

креатинфосфокінази - МВ. Визначте, в якому органі відзначається порушення

біохімічних процесів?A *Серце

B Скелетні м’язи

C Нирки

D Печінка

E Підшлункова залоза
90

Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька полісахаридних

ланцюгів зв’язані з білковим ядром. Вкажіть, де він синтезується:

A *Печінка

B Серце

C Хрящ

D Кістка

E М'язи
91

При обстеженні хворого виявлено підвищення в крові активності ЛДГ. Це характерно

для захворювань серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне обстеження треба

зробити для диференціальної діагностики ?A *Визначення ізоферментів ЛДГ

B Визначення цукру в крові

C Рівень кетонових тіл

D Визначення рівня холестерину

E Визначення амілази крові
92

У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту

в крові необхідно провести з діагностичною метою?

A *Амілази

B Альдолази

C ЛДГ

D Креатинкінази

E Пепсину
93

Хворий скаржиться на кровотичівість ясен, розхитування і випадання зубів. Дефіцит

якого вітаміну в організмі має місце?

A *Вітаміну С

B Вітаміну РР

C Вітаміну В1

D Вітаміну К

E Вітаміну В2
94

Перетравлювання білків у травному тракті - комплексний процес їх гідролізу до

вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в

дванадцятипалій кишці?A *Трипсин, хімотрипсин

B Ентерокіназа, ліпаза

C Амілази

D Пепсин, гастриксин

E Фосфоліпази
95

Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним

чином здійснюють ентеральні перетворення?

A *Гідролази

B Оксидоредуктази

C Трансферази

D Ліази

E Лігази
96

У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в

печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється

бензойна кислота?A *Фенілаланіну

B Сукцинату

C Лактату

D Аспартату

E Малату
97

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз

ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення даної

патології?A

B Сl

C Br

D F

E Na
98

Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором

тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’язана його дія?

A *Синтезу піримідинових нуклотидів

B Розпаду вуглеводів

C Синтезу пуринових нуклеотидів

D Розпаду пуринових нуклеотидів

E Синтезу ліпідів
99

Пацієнту при психозі призначено нейролептик аміназин. Основним шляхом

біотрансформації в організмі цього препарату є індукція реакцій мікросомального

окиснення. Вкажіть головний компонент цієї системи.A *Цитохром Р-450

B Цитохром с

C Цитохромоксидаза

D НАДН-дегідрогеназа

E КоQ-редуктаза
100

Противовоспалительное действие ряда препаратов обусловлено торможением

высвобождения арахидоновой кислоты. Предшественником каких биологически

активных веществ является эта кислота?A *Простагландинов

B Мочевой кислоты

C Мочевины

D Гема

E Холестерина
101

У крові хворго істотно знижений рівень гемоглобіну.

Дефіцит якого вітаміну є найчастіше причиною виникнення кобальт-дефіцитної

анемії?


A12

B А

C Е

D В2

E РР
102

У хворого з хронічним гепатитом спостерігається кровоточивість ясен, крововиливи в

шкіру навіть при незначній травмі. З порушенням обміну якого вітаміну найбільш

імовірно можуть бути пов’язані ці прояви?A

B D

C Е

D РР

E В
103

С помощью какого фермента осуществляется путь синтеза разных генов с матричних

РНК на ДНК в генной инженерии (этот фермент катализирует процесс, открытый у

РНК-содержащих вирусов)?A *Ревертазы

B Экзонуклеазы

C ДНК-лигазы

D Хеликазы

E Эндонуклеазы
104

Отравление угарным газом приводит к ингибированию одного из ферментов

дыхательной цепи митохондрий. Укажите этот фермент.

A * Цитохромоксидаза.

B Цитохром Р450.

C Цитохром b.

D Цитохром c1.

E Цитохром с.
105

Некоторые продукты декарбоксилирования аминокислот являются биологически

активными веществами. Какой медиатор торможения ЦНС образуется путем

декарбоксилирования глутаминовой кислоты?A * ГАМК

B Путресцин

C Гистамин

D Кадаверин

E Аспарагин.
106

Тирозин используется для синтеза тироксина. Атомы какого микроэлемента

используются в этом процессе?

A *Йод

B Кальций

C Железо

D Медь

E Цинк
107

В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий

значительным сосудорасширяющим действием. Укажите это вещество.

A *Гистамин

B Серотонин

C ДОФА

D Тироксин

E Дофамин
108

Обмен арахидоновой кислоты сопровождается образованием биологически активных

соединений. Укажите одни из них, образующихся при участии липооксигеназного

пути.


A *Лейкотриены.

B Кинины.

C Катехоламины.

D Желчные кислоты.

E Стероиды.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Крок Фармація Біохімія 1
722.09kb.
Переможці ххі-го Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела» кіно лауреати: ● Дитяча анімаційна студія «Крок», м. Київ – анімаційний фільм
148.11kb.
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1
1248.96kb.
Крок 3 Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль 1
3010.08kb.
Зміст навчальної програми з фізичних методів аналізу та метрології для студентiв II курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “ фармація (бакалавр)” Вступ
23.9kb.
Інформація про Замовника процедури закупівлі Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Крок торгів. Недискримінація Учасників
920.78kb.