grandov.ru страница 1
скачать файл
Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона

Автори

Л. Ф. Шестопалова, д-р психол. наук, проф., зав. відділом медичної психології, В. А. Кожевнікова ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків),

e-mail:


З рубрики

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Рік

2011

Номер журналу

Том 19, вип.3 (68)

Сторінки

24-27

Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

616.858-008.6: 159.953

Індекс БКК
Анотація

В даному дослідженні показано особливості порушень когнітивних функцій і особистості при хворобі Паркінсона. Має місце широкий спектр порушень загальної когнітивної продуктивності, від порушень когнітивних функцій легкого ступеня за органічним типом до когнітивного зниження та деменції, в сполученні з вираженим дефіцитом довільно-регуляторного забезпечення психічної діяльності і підвищеною виснажливістю психічних процесів. Порушення

особистості і емоційної сфери у даної категорії хворих проявляються у вигляді іпохондризації, ригідності, тривожно-депресивних проявів і міжособистісної сензитивності.Ключові слова

хвороба Паркінсона, когнітивні функції, особливості особистості, якість життя

Доступ до повної статті, pdf

За згодою автораПерелік використаної літератури

1. Захаров, В. Л. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона [Текст] / В. Л. Захаров, П. В. Ярославцева, Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. — 2003. — № 2. — С. 11—15.

2. Левин, О. С. Психические расстройства при болезни Паркинсона и их коррекция [Текст] / О. С. Левин. В кн.: Экстрапирамидные расстройства: Руководство по диагностике и лечению / под ред. В. Н. Штока и др. — М: МЕДпрессинформ, 2002. — С. 125—152.

3. Влияние дофаминергической терапии на нейропсихологические функции у больных болезнью Паркинсона [Текст] / [О. С. Ле вин, И. Г. Смоленцева, Н. В. Федорова, Л. В. Докадина] //

Невро логический журнал. — 2004. — № 3. — С. 31—37.

4. Левин, О. С. Психотические расстройства при болезни Паркинсона. Клинико-нейропсихологическое исследование [Текст] / О. С. Левин, Т. В. Наймушина, И. Г. Смоленцева // Там же. — 2002. — № 5. — С. 21—28.

5. Range of neuropsychiatric disturbances in patients with Parkinson's disease [Text] / [D. Aarsland, J. P. Larsen, N. G. Lim et al.] // J. Neurol. — 1999. — Vol. 67. — P 492—496.

6. Brown, R. G. Neuropsychology and cognitive functions in Parkinson's disease [Text] / R. G. Brown, C. D. Marsden. In: Movement Disorders 2 Eds C. D. Marsden, S. Fanh. — Cambrige: Butterworth

Heinemann, 1987. — P. 99—123.

7. Двигательные, когнитивные и аффективные расстройства при болезни Паркинсона [Текст] / [М. И. Вендрова, В. Л. Голубев, Р. А. Садеков, А. М. Вейн] // Журнал неврологии и психиатрии. —2003. — Т. 103, № 3. — С. 13—17.

8. Левин, О. С. Дифференциальная диагностика Паркинсонизма [Текст] / Левин, О. С., Федорова Н. В., Шток В. Н. // Там же. — 2003. — Т. 103, № 2. — С. 54—60.

9. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике: практическое руководство [Текст] / С. Я. Рубинштейн. — М.: Медицина, 1970.- 215 с.

10. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса [Текст] / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — 272 с.

11. Validation of an efficient quality of life index: Abstract of the ХІ Word Congress of Psychiatry [Text] / Juan E. Mezzich, Neal Cohen et al. — Hamburg, Germany, 1999. — P. 427—428.

12. Folstein, M. F. Mini-Mental State: a practical guidefor grading the mental state of patients for the clinician [Text] / M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh // J. Psych. Res. — 1975. — V. 12. —P. 189—198.
скачать файлСмотрите также:
Л. Ф. Шестопалова, д-р психол наук, проф., зав відділом медичної психології, В. А. Кожевнікова ду «Інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни» м
30.11kb.
Інститут іноваційних технологій І змісту освіти міністерства освіти І науки України Міжнародний благодійний фонд академія української преси національна академія педагогічних наук України інститут соціальної та політичної психології
35.99kb.
Кіровоградський обласний інститут післядиплом
82.1kb.
Рекомендации по применению эпин-экстра, циркона и силипланта в технологии выращивания картофеля в центральном и
445.05kb.
Пастур Леонід Андрійович, академік нану, доктор ф м. наук, професор, зав відділом теоретичної фізики ФТІНТ нану, Харків Неупорядоченные системы и связанные вероятностные идеи пленарна лекція
625.83kb.
Теоретический и научно-методический журнал
627.95kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних технологій І засобів навчання напн
38.61kb.
Пивовар Ефим Иосифович, чл корр. Ран, д-р ист наук, проф., ректор рггу безбородов Александр Борисович, д-р ист наук, проф., директор иаи рггу 12. 30. 14. 30. Пленарное заседание
50.15kb.
Рассмотрены эпидемиология и причины деформации, обсуждены вопросы рентгенологической терминологии, приведены примеры различных классификаций и предложена собственная
120.96kb.
Проф каф. «Механика и инженерная графика» Одесской национальной академии пищевых технологий, д-р техн наук, проф
67.28kb.
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
327.41kb.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
906.13kb.