grandov.ru страница 1
скачать файл
Міністерство освіти і науки України

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова приймальної комісії

__________ Л.М. Кірдіщева


Наказ №12 від 26.03.2013р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з української мови та літератури

(співбесіда)

на базі повної загальної середньої освіти


Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

2013
Розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії

Протокол № 6 від 25 березня 2013 року

Програма вступного випробування з української мови та літератури (співбесіда) / Укладач Карпенко О.М. – Лебедин, 2013. – 10 с.

У Програмі подані матеріали для підготовки абітурієнтів до вступного випробування з української мови та літератури.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне випробування з української мови та літератури абітурієнти складають при вступі за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта». Вступне випробування має на меті перевірку в абітурієнтів обсягу знань, умінь і навичок з української мови та літератури.

Програма вступного випробування складена на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №1 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.) та чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (додається)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2005.

2. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5 класу. – К.: Грамота, 2005.

3. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2005.

4. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2006.

5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 6 класу. – К.: Грамота, 2006.

6. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7 класу. – К.: Зодіак- Еко, 2007.

7. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.

8. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2008.

9. Пентилюк М., Гайдаєнко І. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу. – К.: Освіта, 2008.

10.Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 9класу. – К.: Ґенеза, 2009.

11. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 9 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2009.

12. Пентилюк М., Гайдаєнко І. та ін. Українська мова: Підручник для 9класу. – К.: Освіта, 2009.

13. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: Підручник для 9 класу. – К.: Грамота, 2009.

14. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова (рівень стандарту): Підручник для 10 класу. – К.: Ґенеза, 2010.

15. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова (академічний рівень): Підручник для 10 класу. – К.: Зодіак-ЕКО, 2010.

16. Плющ М.Я. ті ін. Українська мова (профільний рівень): Підручник для 10 класу. – К.:Освіта, 2010.

17. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова (рівень стандарту): Підручник для 11 класу. – К.: Грамота, 2011.

18. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова (рівень стандарту): Підручник для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2011.

19. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова (академічний та профільний рівень): Підручник для 11 класу. – К.:ВД «Освіта», 2011.

20. Пентилюк М., Горошкіна О., Попова Л. Українська мова (рівень стандарту): Підручник для 11 класу. – К.: Освіта, 2011.

21. Караман С.О. ті ін. Українська мова (академічний та профільний рівень): Підручник для 11 класу. – К.: Освіта, 2011.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Цимбалюк В.І. Українська література: Підручник для 8 класу. – К.: Освіта, 2008.

2. Слоньовська О.В. Українська література: Підручник для 8 класу. – К.: Освіта, 2008.

3. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручник для 8 класу. – К.: Грамота, 2008.

4. Пахаренко В.І. Українська література: Підручник для 9 класу. – К.: Ґенеза, 2009.

5. Ткачуки М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Підручник для 9 класу. – К.: Освіта, 2009.

6. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручник для 9 класу. – К.: Грамота, 2009.

7. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень): Підручник для 10 класу. – К.: Грамота, 2010.

8. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень): Підручник для 10 класу. – К.: Освіта, 2010.

9. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література (профільний рівень): Підручник для 10 класу. – К.: Освіта, 2010.

10. Міщенко О.І. Українська література: Підручник для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2011.

11. Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень): Підручник для 11 класу. – К.: Освіта, 2011.

12. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень): Підручник для 11 класу. – К.: Грамота, 2011.
Зразок питань до співбесіди

1. Сформулюйте основні правила переносу слів з рядка в рядок.

2. Розкрийте патріотичний пафос поезії Володимира Сосюри «Любіть Україну!».
Зразок відповіді на питання

1. Сформулюйте основні правила переносу слів з рядка в рядок.

Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит, книж-ка, ко-ло-дязь, паль-ці, са-дів-ник, Хар-ків.

При цьому:

1. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносити можна лише так: ґу-дзик, хо-джу. Якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з —до кореня), то їх слід розривати: над-звичай-ний (а не на-дзвичайний), під-жив-ляти (а не пі-дживляти).

2. Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: бур’-ян (а не бур-’ян), кіль-це (а не кіл-ьце), Лук’-ян (а не Лук-’ян), низь-ко (а не низ-ько).

3. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-де-мія (а не а-кадемія), Ма-рія (а не Марі-я), олі-вець (а не о-лівець). Так само не можна поділяти на частини для переносу такі двоскладові слова, як або, моя, око, шия тощо.

4. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступінчастий (а не багатос-тупінчастий), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний).

5. Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень цифр: АЕС, ЛАЗ-105, МАГАТЕ, МАУ, НТШ, УАПЦ.

6. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-про й Дніп-ро, Оле-ксандра й Олек-сандра, се-стра й сест-ра. Це правило поширюється й на суфікси: бли-зький і близь-кий, видавни-цтво, видавниц-тво й видавницт-во, гали-цький і галиць-кий, росій-ський і російсь-кий, убо-зтво, убоз-тво й убозт-во, суспільс-тво й суспільст-во.

2. Розкрийте патріотичний пафос поезії Володимира Сосюри «Любіть Україну!».

Як гімн рідному краю, який переборює неймовірні труднощі, відстоює свою волю й національну гордість, сприймається вірш В.Сосюри

«Любіть Україну». Він написаний у рік повного визволення України від німецько-фашистських загарбників (1944). Поет відтворює образ «вишневої України», змальовує красу її природи, звитяжну історію, волелюбний народ з багатою культурою і солов'їною мовою. Анафора «любіть Україну» — це щирий і безпосередній заклик до всіх співвітчизників, бо «для нас вона в світі єдина, одна». Декому можуть здатися незрозумілими й несправедливими слова поета:

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..

Але згадаймо слова з Біблії про те, що коли хто каже, що любить Бога, і при цьому ненавидить брата свого, то це є брехня. Як можна полюбити і зрозуміти чужу культуру, коли не любиш і зневажаєш свою рідну!

Здається, саме ці слова спричинили до того, що вірш був заборонений для читачів, автор підданий нещадній критиці й осуду за нібито «буржуазний націоналізм».

Почуття любові до України виражається у вірші світлими барвами, деталями, порівняннями: краса її «вічно жива і нова», мова її «солов'їна», вона — «як сонце і вітер», як «пісня», вона — «у квітці», «в пташині», «в електревогнях», «у дитячій усмішці».Вічність, нетлінність, безсмертя народу і культури розкривається порівнянням його з купиною — вічнозеленим біблійним кущем, що горить і не згоряє. Про це ж ідеться і в останніх рядках твору:

Всім серцем любіть Україну свою —

І вічні ми будемо з нею.

Висновок. У поезії В. Сосюра, намагаючись осмислити саме поняття «любов до батьківщини», підкреслює, що це всеохоплююче почуття, що підносить самоповагу людини. Поезія має форму послання. Анафора «Любіть Україну» робить вірш щирим, композиційно завершеним. Поет звертається насамперед до молоді, бо майбутнє України пов'язане з долею молодого покоління, і від того, наскільки щиро воно любитиме Україну, залежатиме її доля.

Критерії оцінювання усних відповідей абітурієнтів

з української мови (співбесіда)
При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись такими критеріями:

  1. Повнота і правильність відповіді.

  2. Ступінь усвідомлення, розуміння вивченого.

  3. Мовленнєве оформлення відповіді.

Відповідь повинна бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням на певну тему, виявляти вміння застосовувати визначення, правила до конкретних випадків.
Зараховано ставиться, якщо абітурієнт:

  1. Ґрунтовно і правильно викладає вивчений матеріал.

  2. Виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади.

  3. Викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.


Не зараховано ставиться, якщо абітурієнт виявляє незнання значної частини вивченого матеріалу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворює їх зміст, непослідовно викладає матеріал, порушує норми літературної мови.

Критерії оцінювання усних відповідей абітурієнтів

з української літератури (співбесіда)
Зараховано. Абітурієнт володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань, виявляє початкові творчі здібності, висловлює власні думки, самостійно оцінює літературні явища, виявляючи власну позицію щодо них.
Не зараховано. Абітурієнт на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо), розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору тощо).
скачать файлСмотрите также:
Міністерство освіти і науки України Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради
98.25kb.
Міністерство освіти І науки україни
51.83kb.
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
46.24kb.
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури» методична доповідь з теми «етика ділового спілкування у педагогічному колективі.»
695.38kb.
Комунальний дошкільний навчальний заклад загального розвитку
33.91kb.
Міністерство охорони здоров’я україни державний вищий навчальний заклад івано-франківський національний медичний університет
739.71kb.
Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
1357.91kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 25. 05. 2011р
56.37kb.
Україна чернівецька міська рада 56 сесія V скликання
35.15kb.
Державний вищий навчальний заклад
653.84kb.
Міністерство освіти І науки україни
545.39kb.
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет морозова ірина львівна
372.82kb.