grandov.ru страница 1страница 2
скачать файл
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Гнатюк Володимир Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОРIЯ - IМПЕКС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20134636

1.4. Місцезнаходження емітента

43006, Україна, Волинська обл., м. Луцьк р-н, м. Луцьк, Вахтангова, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0332) 77 29 27, (0332) 77 29 27

1.6. Електронна поштова адреса емітента

vosn1010@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.Gloria-impex.com

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Акцiонерне товариство не пiдлягає рейтинговiй оцiнцi.

Цiльвi облiгацiї не випускалися. Товариство не належить до будь-яких об'єднань. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пiдприємство не належить до об'єднань пiдприємств.

В статутному капiталi Товариства державна частка вiдсутня, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольне ( домiнуюче) становище, тому рейтингова оцiнка Товариства та його цiнних паперiв не проводилася, iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня.

Облiгацiї не випускалися.

Iншi цiннi папери не випускалися.

Iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - немає.3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОРIЯ - IМПЕКС"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Глорiя - Iмпекс"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

43006

3.1.5. Область, районВолинська обл. м. Луцьк р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Луцьк

3.1.7. Вулиця, будинок

Вахтангова, 16

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ №383759

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.09.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Луцької мiської ради Волинської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

750

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)750

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

303440

3.3.3. Поточний рахунок26003229148001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.5. МФО банку

303440

3.3.6. Поточний рахунок26002229148002

3.4. Основні види діяльності

63.40 - Органiзацiя перевезення вантажiв

52.29 - Посередницька дiяльнiсть митного брокера

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

дiяльнiсть митного брокера

594585

23.12.2011

Державна митна служба України

30.06.2014

Опис

д/в


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Гнатюк Володимир Олексiйович

АЮ 033333 09.02.2007 Лицьким МВ УМВС У у Волинськiй областi

100

Усього

100


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -7 .

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0.

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 193,0 тис.грн..

Розмiр оплати працi у 2011 роцi в порiвняннi з минулим 2010 роком збiльшилися на 19,8 тис.грн.

Кадрової програми товариство немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатюк Володимир Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЮ 033333 09.02.2007 Луцький МВ УМВС У у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освітавища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавд/в

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. За виконання обов`язкiв та повноважень генерального директора у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади
6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Олег Андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 066335 10.04.1996 Луцький МУ УМВС України у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження

1953


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Будлiдер", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади


6.1.1. Посада

ревiзор


6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галюк Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 124712 24.10.1996 Луцький МУ УМВС України у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження

1980


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПП "Волинь-Брок", заступник директора

6.1.8. Описвноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

генеральний директор

Гнатюк Володимир Олексiйович

АЮ 033333 09.02.2007 Луцький МВ УМВС У у Волинськiй областi
300

100

300

0

0

0

Усього

300

100

300

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Гнатюк Володимир Олексiйович

АЮ 033333 09.02.2007 Луцький МВ УМВС У у Волинськiй областi
300

100

300

0

0

0

Усього

300

100

300

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення

20.06.2011

Кворум зборів

100

Опис

Рiшення акцiонера, який володiє 100% акцiй товариства оформлено наказом №5 вiд 20.06.2011р. iз наступними питаннями :

1. Затвердження реєстратора для ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

2. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску iменних акцiй.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення

01.12.2011

Кворум зборів

100

Опис

Рiшення акцiонера, який володiє 100% акцiй товариства оформлено наказом №5 вiд 20.06.2011р. iз наступними питаннями :

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.

2. Обрання органiв управлiння компанiї.

3. Обрання органiв контролю компанiї - Ревiзора.


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

28.03.2011

Кворум зборів

100

Опис

Порядок денний загальних зборiв:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.

2. Змiна найменування Товариства у звязку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

3. Внесення змiн до Статуту, шляхом викладення його у новiй редакцiї, у звязку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.

4. Приведення внутрiшнiх документiва Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".

5. Прийняття рiшення про деиатерiалiзацiю випуску iменних акцiй, в тому числi:

5.1. визанчення депозитарiю;

5.2. визначення зберiгача;

5.3. визначення дати припинення операцiй, та дати припинення ведення реєстру;

5.4. затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам;

5.5. визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю;

5.6. порядок вилучення сертифiкатiв/


Рiшення з питань порядку денного прийнято одноголосно.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, Київська обл., М.Київ р-н, м. Київ,, Тропiнiна.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АС 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585 42 40

Факс

044 585 42 41

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., м. Київ р-н, м. Київ, Хрещатик, 8А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 580077

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.12.2011

Міжміський код та телефон

044 5377479

Факс

044 537 7479

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

ПАТ КБ "Хрещатик" в особi Волинського регiонаьного вiддiлення ПАТ КБ "Хрещатик", що здiйснює свою професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi копiї лiцензiї, а саме депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, в якого емiтент вiдкрив рахунок в цiнних паперах власнику простих iменних акцiй.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТзОВ "Волинський реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31496837

Місцезнаходження

45000, Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, Ковель, Володимирська, 156

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 376754

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2007

Міжміський код та телефон

03352 4 5308

Факс

03352 45308

Вид діяльності

дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

ТзОВ "Волинський реєстр" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку- депозитарну дiяльнiсть, а саме дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30006656

Місцезнаходження

45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с.Струмiвка, Рiвненська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Св 1980

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2001

Міжміський код та телефон

0332 28 29 37

Факс

0332 28 29 37

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Приватна аудиторська фiрма "Капiтал-Аудит" надає послуги щодо проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" за звiтний 2011 рiк.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.06.2011

23/03/1/11

Волинське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 0301941003

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

2,5

300

750

100

Опис

У звязку з переведенням акцiй товариства з документарної форми iснування у бездокументарну, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 13.07.1999р. №132/03/1/99, видане Волинським територiальним управлiнням ДКЦПФР, втратило чиннiсть. Згiдно прийнятого рiшення акцiонера про змiну найменування товариства iз акцiонерного товариства закритого типу на приватне акцiонерне товариство, Волинським територiальним управлiнням ДКЦПФР, видано 26.01.2012р. свiдоцтво за №23/03/1/11, дата реєстрацiї24.06.2011р. Процедури лiстингу на фондовiй бiржi товарисво не проходило.


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Акцiонерне товариство є господарським товариством, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Товариство зареєстроване Виконавчим комiтетом Луцької мiської ради народних депутатiв 14.09.1994 року. Згiдно з рiшенням загальних зборiв АТЗТ "Глорiя Iмпекс" вiд 28.03.2011р. у звязку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство змiнило своє найменування з Акцiонерного товариства закритого на Приватне акцiонерне товарисво "ГЛОРIЯ - IМПЕКС".


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не створювало.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена вiдповiдно до П(С)БО, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Основнi засоби вiдображенi в облiку за первiсною вартiстю.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться згiдно бухгалтерського облiку та Податкового кодексу України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товарисвто вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишилися незмiнними протягом всього року.

Облiкова полiтика, яка викоористовується на пiдприємствi протягом охопленого перевiркою перiоду, була незмiнною та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана полiтика достатньо висвiтлює форму облiку i методи оцiнкм окремих статей звiтностi.

Визнання i оцiнка активiв, зобовязань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйснена вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (статндартами) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 . При складаннi фiнансової звiтностi товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип грошового вимiрника.

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.Текст аудиторського висновку
1.1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

1.1.1. Приватна аудиторська фiрма "Капiтал - аудит".

1.1.2. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi, видане Аудиторською палатою України 18 травня 2001 року № 1980.

1.1.3.Мiсцезнаходження юридичної особи - 45603, Луцький район, с.Струмiвка, вул.Рiвненська, 4.

1.1.4. Телефон - (0332) 28-29-37.
1.2. Дата видачi висновку - 04 квiтня 2012 року.
1.3.Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:

1.3.1.Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОРIЯ - IМПЕКС". В перiодi, що перевiряється, а саме 5 грудня 2011 року, товариство змiнило назву - з АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОРIЯ - IМПЕКС".


1.3.2. Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 20134636.

1.3.3. Мiсцезнаходження - 43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 16.

1.3.4. Дата державної реєстрацiї - 14 вересня 1994 року.

1.3.5. Основнi види дiяльностi:

" Надання iнших комерцiйних послуг.

" Органiзацiя перевезення вантажiв.

" Дослiдження кон'юнктури ринку та вивчення суспiльної думки.

" Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.

" Iншi види оптової торгiвлi.
1.4. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

1.4.1. Дата та номер договору на проведення аудиту - 23 березня 2012 року, №23.

1.4.2. Дата початку проведення аудиту - 23 березня 2012 року.

1.4.3. Дата закiнчення проведення аудиту - 04 квiтня 2012 року.


1.5. Пiд час перевiрки було проаналiзовано:

" Баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року;

" Звiт про фiнансовi результати ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" за 2011 рiк;

" Облiковi регiстри, первиннi бухгалтерськi документи, iншi документи товариства за 2011 рiк.


Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цих документiв покладається на керiвництво товариства. В обов'язки аудиторської фiрми входить пiдготовка висновку за даними аудиторської перевiрки цих документiв. Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть аудиторського висновку, вiдповiдно до укладеного договору вiд 23.03.2012р. №23 i статей 21, 22 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть".
Вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського висновку. Поданi для перевiрки документи вiдповiдають вимогам українського законодавства.

Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами:

" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-ХII (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140 - V);

" Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затверджено Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 року №1360 i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096;

" Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, що затверджено Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.12.2006 року № 1528 i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320;

" Вимог мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Зокрема, використано вимоги Мiжнародного стандарту аудиту №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", №706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", №720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", №240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".


Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Масштаб проведення аудиту передбачав отримання всiх необхiдних та суттєвих доказiв для формування незалежного професiйного судження про наявнiсть або вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi та вимогами, встановленими законодавством по їх складанню.
Бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV i нацiональним стандартам бухгалтерського облiку. Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi товариством в 2011 роцi не застосовувались. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними товариства. Прийнята на товариствi система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам українського законодавства. При складаннi фiнансової звiтностi було використано вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", що затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року №39 i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за №161/4382.
Надана iнформацiя дає повне i достовiрне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС", а також свiдчить про вiдповiднiсть здiйснюваної господарсько-фiнансової дiяльностi чинному законодавству України.
Ми пiдтверджуємо, що фiнансову звiтнiсть товариства за 2011 рiк, було складено достовiрно. Ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть товариства дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" в роцi, який закiнчився 31 грудня 2011 року.
Роздiл

про думку аудиторської фiрми стосовно питань, що вказанi у Вимогах до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затверджено Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 року №1360 i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096, а також про думку аудиторської фiрми стосовно питань, що вказанi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, що затверджено Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.12.2006 року № 1528 i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320.


Вiдповiдно до вiтчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", ми пiдтверджуємо достовiрнiсть в поданiй фiнансовiй звiтностi вiдображення активiв за станом на кiнець дня 31.12.2011р. в складi:

Необоротнi активи - 1070,7 тис. грн.

Оборотнi активи - 7267,1 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв - 0 грн.

Необоротнi активи та групи вибуття - 0 грн.

Всього - 8337,8 тис. грн.

Перевiркою правильностi вiдображення в бухгалтерському облiку товариства активiв вiдповiдно до затвердженої класифiкацiї i їх оцiнки, порушень не встановлено.
Вiдповiдно до вiтчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", ми пiдтверджуємо достовiрнiсть в поданiй фiнансовiй звiтностi вiдображення зобов'язань за станом на кiнець дня 31.12.2011р. в складi:

Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування - 0 грн.

Довгостроковi зобов'язання - 0 грн.

Поточнi зобов'язання - 5188,5 тис. грн.

Доходи майбутнiх перiодiв - 0 грн.

Всього - 5188,5 тис. грн.

Ми пiдтверджуємо правильнiсть вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi товариства за 2011 рiк.

Структура власного капiталу за станом на кiнець дня 31.12.2011р. характеризується такими показниками:

Статутний капiтал - 0,8 тис. грн.

Додатковий капiтал - 0 грн.

Нерозподiлений прибуток - 3148,5 тис. грн.

Всього - 3149,3 тис. грн.


Ми пiдтверджуємо достовiрнiсть вiдображення у фiнансовiй звiтностi товариства за 2011 рiк власного капiталу вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства (ст.155 Цивiльного кодексу України) розмiр чистих активiв має бути не меншим за статутний капiтал товариства. На товариствi за станом на кiнець дня 31.12.2011р. чистi активи на 3148,5 тис. грн. (3149,3 - 0,8) перевищують статутний капiтал. Отже, величина чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.

Чистий прибуток товариства в 2011 роцi становив 1123,5 тис. гривень.


Ми пiдтверджуємо достовiрнiсть вiдображення у фiнансовiй звiтностi товариства за 2011 рiк чистого прибутку, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
В перiодi, що перевiрявся вiдбулась змiна головного бухгалтера замiсть звiльненої Воздiган Т.К. (наказ вiд 31.05.2011р. №4), вiдповiдно до наказу вiд 31.07.2011р. №15 головним бухгалтером товариства призначено Харченка О.А. Iнших подiй, якi вiдбулися протягом 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначних частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", на товариствi в 2011 роцi не було.
Вiдповiдно до п.2.7. Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затверджено Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 року №1360, повiдомляємо, що невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що подається товариством до Комiсiї, аудиторською перевiркою, не встановлено. Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) на товариствi не складались, не здiйснювались i вiдповiдно, не виконувались. Стан корпоративного управлiння i внутрiшнього аудиту товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно до вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" повiдомляємо, що, на нашу думку, ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства на товариствi, є невисокими.

Аналiз показникiв фiнансового стану товариства наведений в додатку, що прикладається до аудиторського висновку.


Додаток: Довiдка про фiнансовий стан на 1 арк.

Директор ПАФ "Капiтал-аудит" О.Полiкарчик


Сертифiкат аудитора серiя А №002637, виданий Аудиторською палатою України 5 жовтня 1995 року
ДОВIДКА
ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ГЛОРIЯ - IМПЕКС"

ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2011 РОКУ

м. Луцьк 04 квiтня 2012 року


Фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року характеризується наступними показниками:


1. Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Абсолютної лiквiдностi, що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути покрита коштами на розрахунковому рахунку, iнших рахунках в банках, касi товариства

К1 = 0,04

Орiєнтовне додатне значення К1 = 0,25 - 0,5
1.2 Загальний (коефiцiєнт покриття), що характеризує обсяг поточних зобов'язань, який можливо погасити за рахунок всiх мобiлiзованих коштiв

К2 = 1,40

Оптимальне значення К2 = 1,0 - 2,0 (таким чином на кожну гривню зобов'язань необхiдно мати вiд 1 до 2 грн. лiквiдних коштiв)
2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi), що характеризує спiввiдношення власних коштiв до вартостi майна

К3 = 0,38

Орiєнтовне додатне значення К3 = 0,25 - 0,5
3. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування), що характеризує спiввiдношення короткострокової i довгострокової заборгованостi товариства до власного капiталу

К4 = 1,65

Орiєнтовне додатне значення К4 = 0,5 - 1,0
4. Коефiцiєнт рентабельностi активiв, що характеризує спiввiдношення чистого прибутку (збитку) до середньорiчної вартостi всiх активiв

К5 = 0,15

Орiєнтовне значення К5 = бiльше 0
Вказанi коефiцiєнти свiдчать про те, що фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛОРIЯ - IМПЕКС" є стiйким.

Директор О.Полiкарчик


Сертифiкат аудитора серiя А № 002637, виданий Аудиторською палатою України 5 жовтня 1995 року
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2797.54kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2115.56kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
362.57kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
696.86kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
312.3kb.
Титульний аркуш
765.21kb.
Титульний аркуш
1839.59kb.
Титульний аркуш
1035.57kb.
Титульний аркуш
300.62kb.
Титульний аркуш
1117.45kb.
Семиряжко Євгенiй Анатолiйович
1712.23kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
2523.91kb.