grandov.ru страница 1страница 2
скачать файл


Кіровоградський технікум механізації

сільського господарства

Варіанти обов’язкових домашніх завдань


по предмету:


Статистика”

для студентів по спеціальності
5.050111 “Бухгалтерський облік”,
5.050113 “Комерційна діяльність”

Підготував викладач Різа В.М.

Кіровоград – 2004 р.

УДК 631.1 (075.8)


Різа В.М. “Статистика” (варіанти обов’язкових домашніх завдань) з дисципліни “Статистика” для студентів по спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік”, 5.050113 “Комерційна діяльність” - Кіровоград: Кіровоградський технікум механізації сільського господарства, 2004. – 23 с.

Укладач: викладач вищої категорії Різа В.М., КТМСГ


“Статистика” (варіанти обов’язкових домашніх завдань) з дисципліни “Статистика” для студентів спеціальності 7.050104 “Бухгалтерський облік” та 5.050113 “Комерційна діяльність” розроблений у відповідності з типовими програмами циклу фундаментальних і професійно-орієнтовних дисциплін за навчально-професійною програмою вищої освіти.

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії бухгалтерських дисциплін:

протокол № від "___ " ______ 2004 року
1. Загальні вимоги
Курс "Статистика" є базовим для вивчення профілюючих обліково-економічних предметів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сучасну організацію статистики, прийоми і методи організації збору масових даних суспільних явищ, систему узагальнюючих статистичних показників, методи їх оформлення і аналізу, особливості предмета, методу і організації статистики сільського господарства.

Студенти повинні вміти: проводити статистичні спостереження, заповнювати форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств, обчислювати узагальнюючі показники стану і розвитку сільськогосподарського виробництва, відображати їх у вигляді статистичних таблиць і графіків, застосовувати методи для аналізу масових даних розвитку сільського господарства, виявляти не використані резерви.

Обов’язкове домашнє завдання виконується студентами за рахунок учбового часу, передбаченого програмою предмету для самостійної роботи Для виконання практичних завдань джерелом служать матеріали оперативної і річної звітності сільськогосподарських підприємств. Під час виконання завдань студенти більш глибоко засвоюють теоретичні питання і свідомо застосовують набуті знання, розв'язуючи конкретні питання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

Обов’язкове домашнє завдання складається із одного теоретичного питання та шести задач, які розподіляються між студентами за варіантами. Виконується за допомогою комп’ютера з використанням програми Excel при проведенні розрахунків. Захист ОДЗ проводиться у формі співбесіди і позитивна оцінка є обов’язковою умовою заліку по з дисципліни “Статистика”

2. ПИТАННЯ І ЗАДАЧІ

обов’язкового домашнього завдання
1. Предмет і метод статистики.

2. Організація статистики в Україні.

3. Статистичне спостереження - перший етап статистичного дослідження.

4. Групування статистичних даних. Етапи проведення статистичного групування.

5. Статистичні таблиці та їх значення. Види статистичних таблиць.

6. Абсолютні і відносні показники, їх взаємозв'язок. Види відносних величин та форми їх виразу.

7. Середня величина, її суть і визначення. Види середніх величин і методи їх розрахунку.

8. Показники варіації, їх розрахунок і значення.

9. Види графічних зображень і способи їх побудови.

10. Ряди динаміки, їх класифікація. Визначення середніх рівнів динаміки.

11. Визначення аналізу рядів динаміки базисним і ланцюговим методом. Визначення середніх темпів зростання і приросту.

12. Прийоми виявлення тенденції розвитку. Вирівнювання рядів динаміки способом укрупнення періодів, ковзної середньої і методом найменших квадратів.

13. Індивідуальні і загальні індекси. Методика їх обчислення.

14. Середньоарифметичні і середньогармонічні індекси.

15. Базисні і ланцюгові індекси. Взаємозв'язок між індексами.

16. Вибіркове спостереження, необхідність і доцільність застосування вибіркового методу. Способи відбору одиниць для вибіркового спостереження.

17. Помилки вибіркового спостереження, порядок їх розрахунку.

18. Види кореляційних зв'язків. Завдання кореляційного аналізу зв'язків. Розв'язання рівняння зв'язку і визначення показників тісноти зв'язку.

19. Класифікація основних фондів сільського господарства. Показники стану і відтворення основних фондів.

20. Показники озброєності і забезпеченості основними фондами.

21. Статистика енергоресурсів. Визначення сумарної енергетичної потужності господарства.

22. Визначення загального розміру тракторного парку і показники використання тракторів і комбайнів.

23. Земельний фонд України та його розподіл в залежності від цільового призначення. Показники використання земельних угідь.

24. Облікові категорії посівних площ, їх економічний зміст.

25. Статистика агротехнічних заходів та багаторічних насаджень.

26. Статистика врожаю і врожайності.

27. Індексний метод виконання плану і динаміки валового збору та середньої врожайності.

28. Статистика чисельності і відтворення стада. Класифікація сільськогосподарських тварин.

29. Оборот стада і показники відтворення стада.

30. Статистика продукції тваринництва і продуктивності сільськогосподарських тварин.

31. Вивчення обсягу валової і товарної продукції, розрахунок показників товарності.

32. Статистика реалізації продукції сільського господарства. Показники обсягу і якості продукції, що реалізують.

33. Методи обчислення показників середньоспискової чисельності працівників. Показники руху робочої сили і робочого часу.

34. Система показників продуктивності пращ в сільському господарстві.

35. Індекси продуктивності праці. Взаємозв'язок між виробленою продукцією, чисельністю працівників і продуктивністю праці.

36. Показники статистики оплати праці у сільському господарстві. Визначення середньої заробітної плати працівників.

37. Методи обчислення показників використання робочої сили і робочого часу.

38. Методи обчислення показників рівня собівартості продукції.

39. Показники прибутку (збитку), обчислення показників рентабельності в сільському господарстві.

40. Аналіз виконання плану і динаміки собівартості продукції.

Задача 41.

Визначити врожайність озимої пшениці, кожного господарства, ц/га.

Провести групування господарств за врожайністю озимої пшениці, створити три

групи господарств з рівними інтервалами. По кожній групі і в цілому по господар-

ствах підрахувати:

• кількість господарств; • урожайність;


• посівну площу; • валовий збір;


Оформити статистичною таблицею, зробити короткі висновки.

Вихідні дані:


Посівна площа і валовий збір озимої пшениці
Номер господарства

Посівна площа, га

Валовий збір, ц
1

2

3
1

170

7514
2

240

9264
3

380

12236
4

620

26722
5

540

22356
6

375

14700
7

525

21630
8

730

31098
9

520

20696
10

710

31169
11

365

14673
12

645

26703


Задача 42.
Площа сільськогосподарських угідь господарства становить 4254 га.

Визначити відносні показники планового завдання 2001 р., виконання плану,

динаміки, структури, координації, інтенсивності в 2000 і 2001 рр.Вихідні дані:

Наявність великої рогатої худоби в господарстві
Групи худоби

Поголів'я на 1 січня

2000 р.

2001 р.

за планом

фактично

за планом

фактично

Корови

600

740

740

740

Телиці старше 2 років

300

320

350

372

Інші

1740

1715

1685

1814

Разом

2645

2775

2775

2926


Задача 43.


Визначити середній виробіток одного працівника бригади.Дати аналіз такими показниками варіації: розмах варіації, дисперсія, середнє

квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.


Розрахувати моду і медіану в інтервальному ряду варіації, зробити висновки.

Вихідні дані:

Денна норма виробітку на збиранні черешні і кількість працівників бригади:
Групи працівників і їх виробіток, кг

Кількість працівників, осіб
 

f
45-55

4
55-65

7
65-75

8
75-85

6
більше 85

2

Задача 44.
Обчислити структуру земельних угідь господарства на початок і на

кінець року. Структуру земельних угідь зобразити стовпчиковими і секторними

діаграмами. Встановити, які зміни відбулися у структурі земельних угідь

господарства на кінець року.


Вихідні дані:

Земельні угіддя господарства


Види угідь

Наявність земельних угідь, га
на початок року

на кінець рокуРілля

2500

2780Сіножаті

150

200Вигони і пасовища

180

120Багаторічні насадження

120

100Інші угіддя

250

-Задача 45Визначити ланцюговим способом абсолютний приріст, темп зростання,

середньорічний темп зростання, середньорічний темп приросту, середньо-

абсолютний приріст, тенденцію динаміки врожайності кукурудзи на зерно за

допомогою аналітичного вирівнювання способом найменших квадратів.

Побудувати лінійний графік, на якому показати наочно фактичну і теоретичну

динаміку врожайності кукурудзи. Зробити висновки.Вихідні дані:
За даними статистичної звітності (форма № 29 с.-г.) врожайність кукурудзи в господарстві за роками, ц /гаПоказники

Роки

1998

1999

2000

2001

2002

Кукурудза на зерно

55,0

48,0

38,3

80,4

68,9
Задача 46
Визначити середньомісячний надій молока на корову, розрахувати щомі-

сячні коефіцієнти сезонності змін ряду динаміки надою молока на корову

протягом року, побудувати лінійний графік, на якому показати щомісячні

коливання надою молока на корову. Зробити висновки.


Вихідні дані:


Надій молока на корову за місяцями року згідно статистичної звітності

(форма № 24), кг
Показники

Місяці року

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

У11

У12

Надій молока на корову

147

149

177

215

270

270

279

280

250

177

148

146
Задача 47Визначити середньорічний темп зростання врожайності озимої пшениці
базисним способом, середньорічний темп приросту, середньорічний абсолютний

приріст, встановити тенденцію врожайності озимої пшениці способом укрупненння

періодів за трирічним періодом, провести згладжування ряда динаміки врожайності

озимої пшениці способом ковзної середньої, зберігаючи стійкий трирічний період.

Зробити висновки.

Вихідні дані:
За даними статистичної звітності (форма № 29 с.-г.)врожайність озимої пшениці в господарстві за роками становить, ц/га


Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

У0

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

Озима пшениця

54,5

36,4

42,4

44,0

31,7

39,4

28,7

58,2

55,2
Задача 48.
Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції, загальний

індекс цін, загальний індекс товарообігу, абсолютний приріст фізичного

обсягу продукції, суму економії (перевитрат) за рахунок змін цін на

продукти. Встановити взаємозв'язок між обчисленими індексами.

Проаналізувати визначені показники.Вихідні дані:

Реалізація сільськогосподарських продуктів


Види продуктів

Обсяг реалізації, кг

Ціна за 1 кг, грн

у базисному році

у звітному році

у базисному році

у звітному році

Яловичина

250

290

8,50

12,00

Молоко

400

580

0,30

0,38

Картопля

600

540

0,32

0,38
Задача 49.
Визначити індивідуальні та загальні індекси фізичного обсягу продукції,

індивідуальні та загальні індекси цін, абсолютний приріст фізичного обсягу

продукції, економію (перевитрати) грошей за рахунок змін цін у звітному році

порівняно з базисним, загальний індекс товарообігу, абсолютний приріст

товарообігу в звітному році порівняно з базисним, з урахуванням впливу

факторів.

Вихідні дані:

Обсяг і ціни реалізації продукції
Види продуктів

Обсяг реалізації, кг

Ціна за 1 кг, грн

у базисному році

у звітному році

у базисному році

у звітному році

Зерно

23370

32100

0,22

0,36

Овочі

6642

8650

0,31

0,34
Задача 50. .
Визначити середній арифметичний індекс фізичного обсягу продукції,

середній гармонічний індекс цін, абсолютний приріст фізичного обсягу

продукції, економію (перевитрати) грошей за рахунок зміни цін у звітному

році, порівняно з базисним.

Вихідні дані:
Реалізація продукції, зміна обсягу продукції і зміна цін на продукцію
Види продукції

Виручка від реалізації продукції, грн

Індивідуальні індекси

у базисному році

у звітному році

фізичного обсягу продукції

Цін

A

qopo

q1p1

iq = q1/qo

ip = p1/po

Молоко

1520

1600

1,20

1,27

Картопля

2846

2500

0,95

0,90

Овочі

4750

5200

1,02

0,80
Задача 51.


Визначити базисний і ланцюговий індекси.Встановити взаємозв'язок між

індексами.
Вихідні дані:
Показники

Роки

1996

1997

1998

1999

2000

У0

У1

У2

У3

У4

Кукурудза (зерно)

55,0

48,0

38,3

80,4

68,9

Задача 52.

Визначити:

• середній надій молока на корову у вибірковій сукупності;

• з імовірністю 0,954 граничну помилку вибірки та межі, в якій знаходитиметься середній надій молока на корову в генеральній сукупності. У господарстві нараховується 4000 голів корів, вибірка безповторна. Вихідні дані наведено у таблиці.
Надій молока на корову і число корів у вибірковій сукупності


Групи корів по надою молока, кг за добу

Кількість корів, гол

8 -10

9

10 -12

25

12 -14

28

14 -16

20

16 -18

6

Задача 53


Визначити можливі межі середньої врожайності озимої пшениці з імовірністю 0,954. На площі 450 га обстежено 90 рівновеликих ділянок. Вибіркова середня врожайність становить 45 ц/га при середньостатистичному відхиленні 5 ц. Вибірка безповторна.

Задача 54

Визначити, скільки потрібно обстежити корів, щоб знайти середній надій молока на корову з можливою помилкою 121 кг і результати гарантувати з імовірністю 0,954. У господарстві 200 голів корів, вибірка безповторна.
Задача 55
Встановити залежність виробництва валової продукції від використання основних виробничих фондів за допомогою кореляційного аналізу зв'язків.

Для цього слід використати кореляційне рівняння прямої лінії і обчислити невідомі параметри способом найменших квадратів; обчислити лінійний коефіцієнт кореляції і виміряти тісноту зв'язку між виробництвом валової продукції і використанням основних виробничих фондів; визначити коефіцієнт детермінації і показати на скільки відсотків результативна ознака залежить від впливу факторної.

Вихідні дані наведено в таблиці.
Вартість основних виробничих фондів і валової продукції господарств


Основні виробничі фонди, млн.грн., х

1,2

3,4

1,9

2,1

1,1

1,6

1,2

3,8

3,1

2,5

Валова продукція, млн.грн., у

1,5

4,9

3,6

2,9

1,3

2,3

1,4

4,2

3,4

3,6

Задача 56


Встановити залежність між продуктивністю праці і оплатою праці за допомогою кореляційного аналізу зв'язків. Для цього слід використати кореляційне рівняння прямої лінії і обчислити невідомі параметри способом найменших квадратів; обчислити лінійний коефіцієнт кореляції і виміряти тісноту зв'язку між продуктивністю і оплатою праці; коефіцієнт детермінації. Зробити висновки. Вихідні дані наведено в таблиці.
Продуктивність праці та оплата праці господарств


Вихід продукції, тис.грн.

5,0

8,0

8,5

9,0

12,0

14,0

15,0

18,0

21,0

20,0

Оплата праці, тис.грн.

3,6

4,2

4,8

5,4

5,6

6,0

6,5

7,0

7,5

7,8

Задача 57


Визначити сумарну енергетичну потужність господарства у кінських силах і кіловатах; енергозабезпеченість господарства у кінських силах і кіловатах; енергозабезпеченість праці у кінських силах і кіловатах згідно даних наведених в таблиці .
Енергетичні потужності господарства на початок року


Види енергетичних потужностей

Одиниці виміру потужності

Загальна потужність

Трактори

к.с.

2825/3955

Комбайни

к.с.

420

Автомобілі

к.с.

1200

Інші двигуни, у тому числі двигуни, що приводять в дію генератор

к.с.

450 136

Електродвигуни

кВт

863

Робочі коні

гол.

125

Площа ріллі становить 4800 га.

Середньорічна кількість працюючих - 625 осіб.

Задача 58


Визначити середньорічну кількість фізичних тракторів кожної марки, перевести фізичні трактори в еталонні, розрахувати середньорічний виробіток на еталонний трактор; середній виробіток за тракторо-день, за тракторо-зміну; коефіцієнт змінності; коефіцієнт використання тракторного парку згідно даних наведених в таблиці.
Рух тракторного парку і виробіток в еталонних гектарах

Марка тракто­ра
Коефіцієнт переведення у еталонні
Наявність на 1 січня 2004р.

Надійшло

Вибуло

дата

кількість, шт.

дата

кіль­кість, шт.

К-700

2,10

4

4.12

1

17.11

2

Т-100

1,34

2

11.06

2

25.12

1

Т-4 "А"

1,45

3

16.03

2

3.09

1

ДТ-75М

1,10

11

3.05

3

5.02

2

За рік тракторами:

• вироблено - 52088 еталонних га,

• відпрацьовано - 5541 тракторо-днів,• відпрацьовано - 8013 тракторо-змін.


Задача 59


Складіть баланс земельних угідь господарства у звичайній балансовій таблиці та в

балансовій таблиці шахового типу; визначіть структуру земельного фонду на початок і на

кінець року; обчисліть абсолютні і відносні показники змін земельного фонду, структуру

земельного фонду на початок і на кінець року, зобразіть секторною діаграмою

Вихідні дані:Земельний фонд господарства на початок 2000 року, гаРілля

Перелоги

Сіножаті

Пасовища

Багаторічні насадження

Разом3740

119

170

85

136

 Протягом звітного року в складі земельного фонду господарства відбулися такі

зміни: зорано 90 га перелогів, використано під сіножаті 29 га; посаджено 10 га

багаторічних насаджень на ріллі; зорано 14 га пасовищ і 85 га сіножаті.
Задача 60


Визначити облікові категорії посівних площ господарства, га.

У господарстві восени 2003 року посіяно озимих на площі 950 га, із них взимку загинуло - 25 га. Ярі посіви весною 2004 року на площі 2300 га, у тому числі пересіяні загиблі озимі - 25 га. Багаторічних трав посіву 2004 року безпокривних 80 га, підпокривних - 40 га, укісна площа багаторічних трав посіву минулих років 70 га. Повторні посіви -40 га. Загиблі посіви влітку 2004 року - 12 га. Незібрані посіви з різних причин 8 га. Озимі висіяні восени 2004 року 940 га.

Задача 61

Визначити:

• індивідуальні індекси виконання плану врожайності і абсолютний приріст за рахунок змін урожайності;

• загальні індекси виконання плану валового збору змінного складу, фіксованого складу посівних площ, структури і розміру посівних площ;

• абсолютний приріст, який утворився під впливом факторів;

• показати взаємозв'язок індексів;

• індекс виконання плану середньої урожайності змінного складу, фіксованого складу, структури посівних площ;

• абсолютний приріст середньої урожайності з урахуванням впливу факторів;

• зробити відповідні висновки щодо змін валового збору і середньої урожайності за рахунок окремих факторів.

Дані про урожайність і посівні площі наведені в таблиці.


Урожайність і посівні площі зернових культур


Культура

Урожайність, ц/га

Посівна площа, га

за планом

фактично

за планом

фактично

Озима пшениця

28

32

800

830

Ячмінь

20

22

200

175

Кукурудза на зерно

40

38

400

420

Задача 62


Визначити:

• середньомісячне поголів'я за рік;

• середній надій молока на корову, кг;

• виконання плану надою молока, відсоток;

• виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь;

• скільки надоєно молока на корову понад план, якщо валовий надій молока за рік становить 26528 ц, план надою молока від корови на 2000 рік - 2950 кг, площа сільськогосподарських угідь - 5200 га, а поголів'я корів на 1 число кожного місяця (ф.№24) у господарстві:
Дата

Кількість корів, гол.

01.01.2000

828

01.02.2000

816

01.03.2000

819

01.04.2000

822

01.05.2000

827

01.06.2000

827

01.07.2000

830

01.08.2000

832

01.09.2000

832

01.10.2000

835

01.11.2000

837

01.12.2000

837

На 01.01.2001

840

Задача 63


1 січня 2004 року на відгодівлі утримувалося 374 гол. бичків, загальна жива маса 748 ц. 20 травня поставлено на відгодівлю 40 гол., жива маса кожної - 230 кг, 25 жовтня, знято з відгодівлі 161 гол., жива маса кожної - 300 кг.

Визначити:

• середнє поголів'я тварин за рік, які утримувались на відгодівлі;

• валовий приріст тварин за рік;

• середньодобовий приріст однієї голови за період відгодівлі, якщо жива маса тварин, які залишилися на відгодівлі (31 грудня) становить 816 ц;

• середню живу масу однієї голови, які залишилися на відгодівлі.

Задача 64
Визначити:

• вартість валової продукції господарства,

• вартість товарної продукції,

• рівень товарності продукції рослинництва,

• рівень товарності продукції тваринництва,

• рівень товарності продукції у господарстві в цілому,

• розмір знижки (надбавки) за рахунок відхилення продукції від стандарту на вологість і засміченість зерна озимої пшениці,

• залікову вагу зерна озимої пшениці,

• виконання плану реалізації зерна,

• скільки продано зерна озимої пшениці понад план,

• зробити висновки.

Для розрахунку показників використати дані таблиці.


Виробництво і реалізація продукції господарства


Види продукції

Вироб­лено, ц

Реалізо­вано, ц

План реалізації, ц

Порівняль­ні ціни, грн. за 1 ц

Молоко

11500

6800

-

30,4

Озима пшениця

36000

25500

20500

22,2

Овочі

8900

6200

-

30,2

У стандарті вологість зерна озимої пшениці -14%, засміченість - 1%.

Фактично господарство реалізувало зерно , вологість якого 16%, а засміченість - 2%.

Задача 65

Визначити:

• скільки потрібно переробити молока базисної жирності - 3,4% на 1 кг вершків жирністю 32%, якщо втрата жиру у відвійках 0,05%;

• скільки буде одержано вершків з переробленого молока;

• як виконано план реалізації молока, відсоток;

• скільки реалізовано молока понад план, якщо господарство реалізувало вершків 1230кг жирністю 32%?

Для визначення показників використати вихідні дані таблиці.


Виробництво переробки і реалізація молока господарством


Партії молока

Вироблено молока, кг

Жирність молока, %

План реалізації молока, кг

1

2500

3,8
2

4000

3,7
3

3500

3,9
Разом
X

9580


Задача 66

Визначити:


• середньоспискову чисельність працівників за червень,• коефіцієнт обороту робочої сили за кількістю прийнятих,• коефіцієнт обороту робочої сили за кількістю звільнених,• коефіцієнт плинності кадрів,
• показник використання робочої сили і робочого часу.Якщо у червні число вихідних становило 5 днів, за місяць відпрацьовано 10780 людино-днів, на чергові відпустки використано 90 людино-днів, на 1 червня у господарстві за списком було 522 осіб, а протягом червня у кількості працівників відбулися такі зміни:
Число місяця

Подія

Осіб

8

Прийнято на роботу

5

12

Звільнено за власним бажанням

4

14

Звільнено за виходом на пенсію

2

21

Прийнято на роботу

7

24

Звільнено за постановою судових органів

3

27

Прийнято на роботу

4

Задача 67


Визначити:

• вартість валової продукції у базисному і звітному періоді в порівнянних цінах;

• показники (рівні) продуктивності праці натуральні і трудові в базисному і звітному періоді;

• індивідуальні індекси продуктивності праці натуральні і трудові;

• загальний трудовий індекс продуктивності праці;

• економію (перевитрати) затрат праці за рахунок змін продуктивності праці в звітному періоді порівняно з базисним;

• вартісний індекс продуктивності праці;

• приріст вартості валової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і за рахунок змін кількості затрат праці.

Для визначення названих показників використати дані, наведені в таблиці.

Виробництво продукції, затрати праці на її виробництво і порівняльні ціни
Види продукціїБазисний рік

Звітний рік

Порівняльні

ціни за 1 ц, грн.кількість

продукції, цзатрати праці, люд.-год.

кількість продукції,

ц


затрати праці,

люд.-год.Озима пшениця

34290

48691,8

32370

44023,2

22,2

Молоко

11700

84123,0

14270

99461,9

30,4

Кукурудза (зерно)

4370

8390,4

3630

6352,5

21,9

Задача 68

Визначити:

• виконання плану виробництва валової продукції;

• виконання плану використання річного фонду заробітної плати;

• виконання плану щодо чисельності працівників;

• середньорічну оплату праці одного середньорічного працівника за планом і фактично;

• індекс середньорічної заробітної плати одного працівника;

• абсолютну суму економії (перевитрати) фонду заробітної плати;

• корегований фонд заробітної плати;

• відносну економію (перевитрат) фонду заробітної плати;

• відносну величину економії фонду заробітної плати.

Для визначення показників використати вихідні дані таблиці.
Валова продукція, фонд заробітної плати і середньоспискова чисельність працівників


Показники

Одиниці виміру

За

планом


Фак­тично

Валова продукція господарства

тис. грн.

5200

4950

Річний фонд заробітної плати

тис. грн.

1750

1690

Середньорічна чисельність працівників

осіб

620

595Задача 69

Визначити:

• собівартість 1 ц продукції у звітному і базисному році;
• індивідуальні індекси собівартості;• економію (перевитрати) коштів на 1 ц кожного виду продукції і разом на всю продукцію у звітному році порівняно з базисним, за рахунок змін собівартості продукції;

• агрегатний індекс собівартості;


• економію (перевитрати) коштів на всю продукцію у звітному році, порівняно з базисним, що утворилася за рахунок змін собівартості.

Пояснити необхідність застосування індивідуальних і агрегатних індексів.

Зробити економічні висновки.


Для визначення показників використати вихідні дані таблиці:
Виробництво продукції, грошові витрати господарства на виробництво і реалізацію продукції

Види продукції

Базисний рік

Звітний рік

кількість продукції, ц

грошові затрати, грн.

кількість продукції, ц

грошові затрати, грн.

А

qo

zoqo

q1

z1q1

Озима пшениця

32100

260010

34290

274320

Овочі

8650

120235

10800

151200

Задача 70


Визначити:

• прибуток від реалізації овочів, озимої пшениці і разом по господарству в звітному і базисному році;

• рентабельність реалізованої продукції, окремо овочів і озимої пшениці та в цілому по господарству в звітному і базисному році;

• окремо зміну прибутку овочів, озимої пшениці та в цілому по господарству в звітному році порівняно з базисним.

Зробіть висновки, що показують рівень рентабельності з окремих видів продукції і в цілому по господарству в звітному році.

Для розрахунку прибутку і рівнів рентабельності використати вихідні дані таблиці.


Реалізація продукції, грошові затрати на виробництво і реалізацію продукції

і виручка від реалізації продукціїВиди продукції

Кількість реалізованої продукції, ц

Повна собівартість реалізованої продукції, грн.

Виручка від реалізації продукції, грн.

базисний рік

звітний рік

базисний рік

звітний рік

базисний рік

звітний рік

Озима пшениця

20400

22100

161600

176800

295800

331500

Овочі

10800

12100

151200

166980

218160

246500Задачі 71- 80

Визначити:


• індивідуальні індекси виконання плану врожайності;


• загальні індекси виконання плану валового збору змінного складу, фіксованого

складу, структури і розміру посівних площ;

• абсолютний приріст, що утворився під впливом факторів;• індекси виконання плану середньої врожайності змінного складу, фіксованого

складу і структури посівних площ;
• абсолютний приріст середньої врожайності з урахуванням впливу факторів.
Показати взаємозв'язок цих індексів. Написати висновки.


Для визначення показників використати вихідні дані таблиціКультура

Посівна площа, га

Урожайність, ц /га
за планом

фактично

за планом

фактично
П0

П1

У0

У1
Задача 71
Озима пшениця

400

350

26,5

28,2
Ячмінь

200

220

24,3

25,0
Овес

70

50

25,0

27,2
Задача 72
Озима пшениця

800

820

26,3

24,3
Ячмінь

100

90

23,5

24,9
Овес

60

65

28,3

25,5
Задача 73
Озима пшениця

450

450

30,4

31,5
Ячмінь

120

125

27,2

26,4
Овес

72

68

28,4

29,3
Задача 74
Озима пшениця

790

800

26,5

22,1
Ячмінь

400

420

24,3

24,1
Овес

45

35

25,0

22,7
Задача 75
Озима пшениця

260

240

33,8

38,4
Ячмінь

200

210

30,0

26,8
Овес

80

95

28,0

29,2
Задача 76
Озима пшениця

880

870

38,0

39,6
Ячмінь

450

470

33,0

29,5
Овес

70

75

34,0

35,2
Задача 77
Озима пшениця

700

680

34,0

34,6
Ячмінь

320

350

32,0

33,2
Овес

90

95

34,0

35,6
Задача 78
Озима пшениця

400

400

42,0

41,7
Ячмінь

135

130

38,0

39,2
Овес

30

35

34,0

32,5
Задача 79
Озима пшениця

340

340

28,8

34,2
Ячмінь

200

220

25,5

26,4
Овес

30

35

26,0

28,2
Задача 80
Озима пшениця

260

255

30,0

34,7
Ячмінь

100

105

28,5

27,0
Овес

60

64

27,5

26,7
Задачі 81-90
Визначити:• середню заробітну плату працівників; • розмах варіації; • дисперсію;• середнє квадратичне відхилення; • коефіцієнт варіації; • моду; • медіану.Зробити висновки.Для визначення показників використати вихідні дані таблиці:
Номер задачі

Групування працівників бригади за середнім виробітком одного працівника
115-125

125-135

135-145

145-155

155-165
осіб

осіб

осіб

осіб

осіб
81

4

5

9

3

4
82

6

4

8

4

3
83

5

6

7

2

5
84

3

4

8

6

4
85

2

6

10

5

2
86

4

5

9

4

3
87

5

3

8

2

7
88

3

4

9

5

4
89

5

3

7

4

6
90

6

2

10

2

5Задачі 91-100

Визначити показники аналізу рядів динаміки:

• абсолютний приріст;• темп зростання;• темп приросту;• абсолютну величину одного відсотка приросту;


• середній темп зростання;
• середній темп приросту;• середньорічний абсолютний приріст ланцюговим методомВирівняти ряд динаміки способом найменших квадратів.


Тенденцію розвитку показати за допомогою лінійного графіка.


Для визначення показників використати вихідні дані таблиці:


Урожайність зернових культур, цНомер господарства (задачі)

Роки2000

2001

2002

2003

200491

24,3

26,7

24,7

25,5

31,292

22,6

22,8

26,6

23,7

29,993

19,2

24,7

23,8

23,4

28,494

24,6

24,8

25,5

22,6

27,895

16,6

16,7

19,5

21,4

23,496

19,5

22,4

23,8

26,6

29,297

19,2

16,9

19,5

22,7

27,498

21,4

22,7

19,2

29,9

32,399

21,5

22,8

15,8

23,8

31,4100

15,8

19,2

19,5

16,7

28,4


Задачі 101-110

Визначити:
• середній надій молока на корову у вибірковій сукупності;
• з ймовірністю 0,954 граничну помилку вибірки та межі, в яких знаходиться

середній надій молока на корову в генеральній сукупності.
Вибірка безповторна.Генеральна сукупність

450

голів.
Для визначення показників використати вихідні дані таблиці:скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
По предмету: “Статистика”
806.33kb.
"Теория вероятностей и математическая статистика" для направления 520900 Политология
77.68kb.
Кроссворд по предмету "предмету Людина і світ
14.01kb.
Пояснительная записка занятия по предмету «Фортепиано»
66.49kb.
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления
968.5kb.
Рабочая учебная программа по учебному предмету
211.34kb.
На сучасному етапі модернізації освіти, для вчителя мета уроку вважається досягнутою, якщо учні виявляють наявність міцних і глибоких знань з предмету, інтерес до предмету й наявність до самоосвіти
85.81kb.
Правовая статистика: Программа цикла енгос впо по специальности 030505-правоохранительная деятельность : к изучению дисциплины / Н. В. Бугель [и др.]; ред. В. П. Сальников, 2007. 24 с
12.5kb.
Содержание курса ч
1042.16kb.
Реферат по дисциплине: «Теория вероятности и математическая статистика»
84.37kb.
Информационный лекторий с элементами дискуссии. Вопросы для обсуждения: Статистика и цифры о роли телевидения в жизни ребенка
80.18kb.
В основе настоящей программы лежит материал курсов: функциональный анализ, математическая физика, теория вероятностей, математическая статистика, численные методы, моделирование систем
47.67kb.