grandov.ru страница 1
скачать файл


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ПОСТАНОВА № 34-СХ-1-КУА

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів
м. Харків 11 квітня 2013 року
Я, Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) на підставі Рішення НКЦПФР № 1239 від 11.09.2012 року, начальник Східного територіального управління (далі – Східне теруправління або Східне ТУ) НКЦПФР – Степанова Валентина Сергіївна у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» (далі – ТОВ «КУА «Юніком плюс», Компанія або ліцензіат) місцезнаходження: 61103, м. Харків, пр. Леніна, 56, к. 87; код ЄДРПОУ: 33480787; поточний рахунок:****************************, засоби зв‘язку: тел.: 8 (057) 720-20-13; електронна пошта: umf@umf.com.ua,
В С Т А Н О В И Л А:
ТОВ «КУА «Юніком плюс» здійснює професійну діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АВ № 534233, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі –ДКЦПФР) 09.07.2010р. у відповідності до Рішення № 779 від 07.07.2010р., терміном дії до 09.07.2015р.

В ході планової перевірки робочою групою встановлено наступне:

1). Згідно з вимогами абз. 7 п. 2 Глави 1 Розділу ІІ «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управлінням активами)», затверджених Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України (далі – МЮУ) від 24.07.2006р. № 864/12738 зі змінами, затвердженими Рішенням НКЦПФР № 926 від 03.07.2012р. (далі – Ліцензійні умови), статут Компанії крім вимог, установлених законодавством, має містити відомості про структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). В ході перевірки робочою групою встановлено, що станом на 31.01.2013р. Статут Компанії не приведений у відповідність до вимог законодавства, тобто не містить відомості про структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), що є порушенням вимог абз. 7 п. 2 Глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов.

2). В ході перевірки робоча група отримала інформацію про те, що ТОВ «КУА Юніком плюс» було виключено із складу членів Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (далі – УАІБ), в яку Компанія входила на підставі рішення про членство, що було прийняте Радою УАІБ згідно з протоколом № 6 від 17.06.2005р. Для перевірки вищезазначеної інформації робочою групою було направлено запит до УАІБ від 19.03.2013р. за вих. № 10/1/02/506.

У відповідь на запит Східного ТУ НКЦПФР УАІБ надало листа від 20.03.2013р. за вих. № 76 (вх. № 648 від 22.03.2013р.) з інформацією про те, що рішенням Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу № 9 від 07.11.2012р. за порушення норм внутрішніх документів УАІБ, а саме – за несплату заборгованості по членським внескам за 2 та 3 квартали 2012р. до Компанії застосовано санкцію у вигляді виключення зі складу членів УАІБ з правом повторного вступу. Рішення було затверджено протоколом № 10 від 29.11.2012р.

Згідно з вимогами абз. 2 п. 16. Глави 3. Розділу ІІ. Ліцензійних умов, у разі виходу із саморегулівної організації Компанія повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це НКЦПФР протягом тридцяти календарних днів.

Під час перевірки керівником Компанії були надані письмові пояснення робочій групі де зазначено, що станом на 29.03.2012р. Компанією у встановлений термін не було вжито заходів, спрямованих на погашення заборгованості по сплаті членських внесків та відновлення членства в саморегулівній організації, що є порушенням вимог абз. 2 п. 16. Глави 3. Розділу ІІ. Ліцензійних умов.

3). До 02.04.2012р. Компанія мала трьох сертифікованих фахівців, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами. Дана чисельність відповідала вимогам п. 7. Глави 1. Розділу ІІ. Ліцензійних умов. Але, термін дії сертифікату ***************скінчився 02.04.2012р., термін дії сертифікату ************скінчився 11.07.2012р. Згідно з вимогами абз. 6 п. 5. Глави 3. Розділу ІІ. Ліцензійних умов, у разі зменшення у ліцензіата кількості сертифікованих фахівців під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити потрібну кількість. Перевіркою встановлено, що Компанія не відновила протягом встановленого нормативами терміну кількість сертифікованих фахівців, що є порушенням вимог абз. 6 п. 5. Глави 3. Розділу ІІ. Ліцензійних умов.

4). Згідно з п. 2) Розділу ІІ «Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», затверджених Рішенням ДКЦПФР № 815 від 24.04.2007р. та зареєстрованими в МЮУ 16.05.2007р. за № 510/13777 зі змінами, затверджених Рішенням ДКЦПФР № 2323 від 27.12.2007р. та зареєстрованими в МЮУ 21.01.2008р. за № 37/14728 (далі - Професійні вимоги до головних бухгалтерів від 24.04.2007р. № 815), головний бухгалтер Компанії –************яку призначено на посаду наказом № 1 від 25.05.2010р., повинна проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.

Перевіркою встановлено, що головний бухгалтер Компанії має Кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку серії БОХЦ-І № - 07/00002 видане ХЦНТЕІ 15.12.2007р., тобто чергове підвищення кваліфікації **********. повинна була пройти не пізніше грудня 2010р.

Посадовою інструкцією головного бухгалтера ТОВ «КУА Юніком плюс», затвердженою Генеральним директором Компанії 05.01.2012р., також встановлені вимоги щодо необхідності підвищення кваліфікації головного бухгалтера не рідше одного разу на три роки.

Таким чином, Компанія не забезпечила проходження чергового підвищення кваліфікації головного бухгалтера, що є порушенням вимог п. 2) Розділу ІІ Професійних вимог до головних бухгалтерів від 24.04.2007р. № 815.

5). У відповідності до вимог п. 8. Глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов, Компанія має обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам її діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення, електронну пошту та телефони. Але, робочою групою встановлено, що серед засобів зв’язку ТОВ «КУА Юніком плюс» немає факсу, що є порушенням вимог п. 8. Глави 1. Розділу ІІ. Ліцензійних умов.

6). В холі будівлі, в якій знаходяться приміщення ТОВ «КУА «Юніком плюс», поруч з пунктом охорони прикріплена вивіска з найменуванням Компанії та стрілкою, яка вказує напрямок руху. Такі самі вивіски розташовані біля ліфту на першому поверсі та на п’ятому поверсі, де знаходяться кімнати, які займає Компанія. Але, на вивісках не зазначено місцезнаходження, номер поверху та номери кімнат приміщення, що є порушенням вимог абз. 3 п. 1 Глави 3 Розділу ІІ Ліцензійних умов.

7). На виконання вимог п. 2 Розділу ІІ «Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 996 від 19.07.2012р. та зареєстрованого в МЮУ 20.09.2012р. за № 1628/21940 (далі – Положення НКЦПФР № 996 від 19.07.2012р.), ліцензіат повинен був протягом трьох місяців після набрання чинності даного Положення, тобто не пізніше 01.01.2013р., створити службу внутрішнього аудиту або призначити посадову особу служби внутрішнього аудиту та розробити «Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю)».

Робочою групою встановлено, що станом на момент проведення перевірки ліцензіатом не створено службу внутрішнього аудиту, не призначено посадову особу служби внутрішнього аудиту та не розроблено «Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю)», що є порушенням вимог п. 5 Рішення НКЦПФР № 996 від 19.07.2012р.

8). На підставі аналізу інформації про результати діяльності ІСІ за 2012 рік, яка надавалася до Комісії Компанією, робочою групою виявлено, що в складі звітності за 4 квартал 2012р. щодо діяльності ПВНЗІФ «UMF – В» та ПВНЗІФ «UMF – H» в додатках «Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду станом на 31.12.2012р.» в переліку інвестицій в цінні папери серед акцій українських емітентів зазначені акції ВАТ «НВО «Композитних матеріалів» (код ЄДРПОУ: 33998070): в активах ПВНЗІФ «UMF – В» - у кількості 650 000 шт. загальною оціночною вартістю 333 000,00 грн., що складає 0,30 % в загальній балансовій вартості активів фонду; в активах ПВНЗІФ «UMF – H» - у кількості 447 760 шт. загальною оціночною вартістю 1 500 000,00 грн., що складає 17,40 % в загальній балансовій вартості активів фонду. За даними офіційного сайту НКЦПФР, випуск акцій ВАТ «НВО «Композитних матеріалів» скасовано Розпорядженням НКЦПФР № 2-ДО-1-С від 26.04.2012р.

Згідно з вимогами п. 6 Розділу ІІ «Положення про прядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002р. № 201, та зареєстрованого в МЮУ 24.07.2002р. за № 606/6894 зі змінами (далі - Положення ДКЦПФР № 201 від 02.07.2002р.), при оцінці вартості активів ІСІ вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів.

Таким чином, в ході перевірки встановлено, що Компанія у встановлений термін не переоцінила (не обнулила) вартість акцій емітента, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР, що є порушенням вимог п. 6 Розділу ІІ Положення ДКЦПФР № 201 від 02.07.2002р.

9). На виконання вимог абз. 2 ст. 23 Розділу ІІІ Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» зі змінами та п. 2.4. Розділу ІV «Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів», затверджене Рішенням ДКЦПФР № 1227 від 02.11.2006р. та зареєстроване в МЮУ 30.11.2006р. № 1252/13126 зі змінами, (далі - Положення ДКЦПФР № 1227 від 02.11.2006р.), а також у відповідності до п.п. є) п. 9.3.1 Статті 9 Статуту Товариства, яким визначено компетенцію виконавчого органу Товариства при здійсненні управління активами ІСІ, ТОВ «КУА «Юніком плюс» у 2005 та у 2006 роках були укладені договори про обслуговування активів венчурних пайових фондів зі зберігачем ПАТ АКБ «Базис», який здійснював професійну діяльність зберігача на підставі Ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ № 493156 від 13.10.2009р.

На підставі Постанови НБУ № 357 від 23.08.2012р., ліцензію ПАТ АКБ «Базис» на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача було анульовано наказом НКЦПФР № 755 від 13.09.2012р. Згідно зі статутом ТОВ «КУА «Юніком плюс», затвердження договорів зі зберігачем щодо обслуговування пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, належить до компетенції Виконавчого органу (Дирекції) Компанії. Вимогами п. 2.4. Розділу IV Положення ДКЦПФР № 1227 від 02.11.2006р. встановлено, що до обов’язків Компанії входить укладання та розірвання договорів зі зберігачем. Виходячи з цього, у зв’язку з анулюванням ліцензії зберігача, у Компанії з’явилися підстави для розірвання договорів про обслуговування активів з ПАТ АКБ «Базис» та укладання договорів з іншим зберігачем, який буде обслуговувати активи фондів. Станом на момент проведення перевірки нового договору із зберігачем Компанія не уклала. Таким чином, Товариство не виконало своїх обов’язків, встановлених для компанії з управління активами, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів в частині розірвання договору про обслуговування активів з ПАТ АКБ «Базис» та укладання договору з іншим зберігачем, що є порушенням вимог п. 2.4. Розділу IV Положення ДКЦПФР № 1227 від 02.11.2006р.

10) Всі договори про обслуговування активів венчурних пайових фондів із зберігачами та додаткові угоди до них містять інформацію про старе місцезнаходження Компанії, за яким вона була зареєстрована до 26.12.2011р., внаслідок чого в договорах не зазначене дійсне місцезнаходження Компанії, що є порушенням вимог п. 2.1. «Положення про вимоги до договору про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 312 23.10.2001р. та зареєстрованого МЮУ 19.11.2001р. за № 958/6149, зі змінами.

Вищезазначені факти підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 34-СХ-1-КУА від 29.03.2013 р.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 5, п. 14 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 2.1 Розділу XVII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Рішенням НКЦПФР від 16.10.2012р. № 1470 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.11.2012р. за № 1855/22167), -П О С Т А Н О В И Л А :
1. За порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів НКЦПФР застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» санкцію у вигляді попередження.

2. Постанову направити протягом трьох робочих днів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс».Ця постанова набирає чинності з моменту її винесення. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії – начальник


Східного теруправління НКЦПФР В.С. Степанова

Рішення оголошено в засіданні 11 квітня 2013 року. Постанову отримано «____» квітня 2013 року.
Уповноважена особа Товариства


скачать файлСмотрите также:
Постанова №34-сх-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Харків 11 квітня 2013 року
83.64kb.
Постанова №1290-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 08 серпня 2012 року
36.46kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1755 -ку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
31.33kb.
Постанова №88-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
33.2kb.
Постанова №683-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 24 травня 2012 року
36.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1250-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
35.32kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №253-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів місто Львів 3 листопада 2011 року
76.9kb.
Постанова №1166-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
38.16kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1114-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
42.82kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №751-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
49.72kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №469-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
38.37kb.
Постанова №1520-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 22 серпня 2012 року
36.13kb.