grandov.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №59

Харківської міської ради

Харківської області

(протокол від_____2013 №__)

Голова педради_______ Р.Т.Шуба


ПРОГРАМА

ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВЮ

ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 59

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРКІВ 2013

ВСТУП

Здоров’я дітей і підлітків у будь-яких соціально-економічних і політичних ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом першочергової важливості.

Безумовно, на стан здоров’я дітей впливають такі фактори, як несприятливі соціальні та екологічні умови. Одночасно з їх негативним впливом на молоде покоління впливає багато факторів ризику, які мають місце в навчальних закладах і отримали назву «шкільні» фактори ризику.

Медико-психолого-педагогічні дослідження дозволяють виявити ті «шкільні» фактори ризику, які негативно впливають на здоров’я дітей, зокрема: • стресова педагогічна тактика;

 • інтенсифікація навчального процесу;

 • невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним можливостям школярів;

 • передчасний початок дошкільного систематичного навчання;

 • невиконання елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу;

 • функціональна неграмотність педагога у питаннях охорони та зміцнення здоров’я;

 • масова безграмотність батьків у питаннях збереження здоров’я;

 • часткове руйнування служб шкільного лікарського контролю;

 • відсутність системи роботи з формування цінності здоров’я і здорового способу життя.

Усе це переконує педагогів у тому, що необхідно вживати спеціальних заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів, створення здоров’язберігаючих умов навчання та виховання, перетворення кожного навчально-виховного закладу на Школу сприяння здоров’ю.

В резолюції конференції Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’ю, що була прийнята в травні 1997 року, зазначено: «Кожна дитина й молода людина в Європі має право і повинна мати можливість дістати освіту в Школі сприяння здоров’ю. Діяльність таких шкіл базується на основних принципах: демократія, справедливість і рівність, надання можливостей для формування компетентностей дії, інтеграція процесу зміцнення здоров’я у навчальні програми, забезпечення навчання педагогів, дитиноцентризм і системно-ціннісний підхід до змісту виховання, співпраця та забезпечення участі місцевих громад у програмах школи, можливість постійної діяльності й розвитку».

Створення комфортних умов навчання вирізняється системним підходом до формування компетентної, здорової та творчої особистості. Системний підхід попереджає виникнення будь-яких проблем та забезпечує позитивний стан здоров’я через створене середовище, що сприяє формуванню культури здоров’я учнів, педагогів та батьків.

Робота в цьому напрямку не обмежується проведенням конкурсів, періодичними медичними, профілактичними оздоровчими заходами, - вона органічно вплітається в щоденну канву звичайного життя освітнього закладу, створюючи ситуацію позитивної взаємообумовленості здоров’я та навчання, коли навчально-виховна діяльність сприяє покращенню здоров’я дітей, а гарні показники здоров’я дітей підвищують ефективність освітнього процесу.

Заклад активно співпрацює з батьками, державними установами та громадськими організаціями, іншими структурами, залучаючи їх до своїх програм і заходів, та у свою чергу є осередком розвитку громади.

Спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 20.07.1998 №206/272 «Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області була затверджена як школа здоров’я міжнародного рівня.
І. ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю – ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ І ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Сьогодні досить гостро постає необхідність розроблення і впровадження конкретних дій, спрямованих на покращення здоров’я підлітків та учнівської молоді.

Одним з ефективних шляхів розв’язання цього завдання є створення умов, за яких зберігається та зміцнюється здоров’я учнів. Такі умови можуть бути забезпечені загальноосвітнім навчальним закладом, який є школою сприяння здоров’ю.

Софія Русова так визначала завдання національної школи: «…школа має стати життєвою майстернею, де учні навчаються інтелектуального зусилля й самоопанування, привчаються усе своє життя підтягнути під поняття свободи і порядку».

Тому ми говоримо про Школу сприяння здоров’ю як про школу педагогічної підтримки й захисту дитини, її фізичного, психічного, духовного здоров’я, тобто школу, яка ставить на перше місце здоров’я дитини.

Школа сприяння здоров’ю відрізняється від традиційної, оскільки бере до уваги всі аспекти шкільного життя, прагнучи розв’язати проблеми зміцнення здоров’я підростаючого покоління, залучаючи до цього процесу місцеву владу та громадські організації.

Діяльність такої школи ґрунтується на моделі здоров’я, яка: охоплює фізичний, психічний, соціальний та екологічний аспекти; зосереджується на активній участі учнів в оздоровчих програмах різних напрямів; має широкий спектр впливу на здоров’я учнів і прагне врахувати їхні погляди та ціннісні орієнтири; визначає необхідність формування в учнів стійких навичок та вмінь, передбачених навчальними планами, методиками, а не методичними засобами; передбачає активне формування валеологічного світогляду; визначає самооцінку та зростаючий самоконтроль як головні засади формування міцного здоров’я; підкреслює важливість шкільного оточення з точки зору його естетичного і прямого психологічного впливу на здоров’я учнів та персоналу; розглядає здоров’я й добробут персоналу як важливі складові зміцнення здоров’я, оскільки останній є взірцем для учнів; вважає підтримку батьків і співробітництво з ними одним із найважливіших завдань школи.

Основними пріоритетами здоров’язбереження в Школі сприяння здоров’ю є: • надання й поглиблення знань щодо дбайливого ставлення учнів до власного здоров’я та здоров’я людей, які їх оточують;

 • формування власної світоглядної позиції щодо культури здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, розвиток життєвих і оздоровчих навичок, виховання безпечної поведінки дітей та молоді;

 • впровадження в систему шкільної освіти здоров’яформівних та здоров’язбережувальних технологій;

 • формування здорового середовища та сприятливих умов, творчих відносин між керівництвом, педагогами, батьками й вихованцями;

 • забезпечення дотримання санітарно - гігієнічних умов навчально-виховного процессу (належного стану приміщень, їх інтер’єру; правильного харчування тощо);

 • реабілітаційна функція (вітамінізація, фітотерапія, лікувальна фізкультура, оздоровчі процедури, профілактика різних захворювань);

 • комплексний психолого-педагогічний супровід дитини в навчально-виховному процесі; діагностика розвитку учнів, психологічного фону навчання.

Школа сприяння здоров’ю створює умови для втілення в життя наступних принципів:

1. ДЕМОКРАТІЯ

Школа сприяння здоров’ю грунтується на демократичних принципах, які сприяють процесам навчання, становлення особистості, соціального розвитку і охорони здоров'я.

2. СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Школа сприяння здоров’ю передбачає, що принцип справедливості має стати наріжним каменем усього процесу і практики освіти. Це гарантує те, що школи будуть вільними від усякого пригноблення, страху, знущань і насмішок. Школа сприяння здоров’ю надає всім рівний доступ до усього спектру можливостей в області освіти і виховання. Метою школи здоров’я є сприяння емоційному й соціальному розвитку кожної людини, дозволяючи їй досягти й реалізувати весь свій потенціал здібностей і можливостей без будь-якої дискримінації.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОМОЧНОСТІ І РЕАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Школа сприяння здоров’ю підвищує можливості учнів, молоді здійснювати необхідні заходи і дії, досягаючи потрібних змін. Вона забезпечує конкретні умови, в рамках яких вони можуть, взаємодіючи зі своїми вчителями та іншими особами, отримати реальне відчуття досягнення поставлених цілей. Одержуючи реальні можливості та правомочності, пов'язуючи їх зі своїми спрямуваннями та ідеями, молодь дістає можливість впливати на власне життя і його умови. Це досягається за допомогою високоякісної політики і практики в області освіти шляхом безпосередньої участі в прийнятті найважливіших і відповідальних рішень.

4. ШКІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Школа сприяння здоров’ю приділяє підвищену увагу як фізичним, так і соціальним аспектам шкільного середовища, що є вирішальним фактором сприяння й безперервної підтримки здоров’я. Фактори середовища стають неоціненним ресурсом ефективного зміцнення здоров’я шляхом проведення і підтримки такої стратегії, яка б сприяла досягненню благополуччя.

5. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УСПІШНОСТІ

Школа сприяння здоров’ю оцінює ефективність своїх дій та їх вплив на школу, населення, суспільство. Визначення ступеня успішності розглядається як засіб підтримки та надання реальних можливостей та повноважень, а також як процес, за допомогою якого принципи школи сприяння здоров’ю можуть бути застосовані з метою досягнення максимальної ефективності та користі.

6. СПІВРОБІТНИЦТВО

Батьки, шкільний актив та громадськість покликані грати життєво важливу роль у забезпеченні керівництва, підтримки і зміцнення концепції школи сприяння здоров’ю. Діючи на засадах партнерства, школи, батьки, місцева громадськість і населення являють собою могутню силу для здійснення необхідних позитивних змін. Аналогічно при цьому підвищується можливість того, що учні, молодь стануть активними громадянами у своїх місцевих громадах. Спільно ж школа і громадськість зроблять свій позитивний вплив на створення такого соціального та фізичного середовища, яке б сприяло поліпшенню здоров’я.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Одним із пріоритетних напрямків виховання дітей та молоді, як визначено Національною доктриною розвитку освіти, є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я, валеологічного світогляду. Турбота про здоров’я – це один з важливих напрямків діяльності школи. Від життєдіяльності, стану здоров’я дітей залежить їхнє духовне життя, світосприйняття, розумовий розвиток, міцність знань. Навчання здорового способу життя повинно бути системним і має сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів.

Програма розроблена на 2013-2017 роки відповідно до нормативно-правової бази:

1. Конституція України (ст.ст. 21, 23, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 68).

2. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 № 100/96-ВР.

3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1996 № 651-ХІV.

4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ.

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», прийнятий Верховною Радою України 24.01.1994.

6. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття» (1993 рік).

7. Національна програма «Діти України» (Указ Президента України від 18.01.1996 № 36/96).

8. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювань дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді».

9. Наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 07.02.1995 № 25/31 «Про прилучення до Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 20.07.1998 №206/272 «Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні»
Метою програми є вирішення питань фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди.

Завдання Програми передбачають:

1. Визначення стану здоров’я дітей та механізмів їх пристосування до навчального процесу, що включає : • контроль за станом здоров’я дітей;

 • визначення фізичної та розумової працездатності на початку та в кінці навчального року;

 • формування навичок здорового способу життя в дітей та їх батьків;

 • створення умов для розвитку творчої особистості, підвищення інтелектуального потенціалу кожної дитини.

2. Здійснення валеологічної освіти учасників навчально-виховного процесу:

 • забезпечення умов для сучасного повноцінного вивчення основ валеології та курсу основ здоров’я;

 • опанування батьками валеологічної культури та використання її для зміцнення здоров’я дітей.

3. Створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в школі та класах.

4. Створення сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів дітей та підлітків.

5. Покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

6. Організація збалансованого харчування.


У процесі реалізації Програми школа співпрацює з:

 • управлінням освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради;

 • КВНЗ «Харківська академія непевної освіти»;

 • Жовтневим районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №2»

Основним завданням суб’єктів спільної діяльності є консолідація зусиль щодо вирішення питання фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей.

IІІ. ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідеї збереження здоров'я доцільно організувати заходи щодо популяризації здорового способу життя, культури здоров'я, оздоровчої діяльності навчального закладу:


 • залучення батьківської громадськості до пропаганди культури здоров'я: організація спільних заходів (олімпіад, змагань) батьків i дітей з фізичної культури, знань з основ здоров'я, особистої гігієни, раціонального харчування тощо;

 • організації батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в сім'ї;

 • взаємодія школи i сіму створенні здорового соціокультурного середовища для дітей;

 • перетворення навчального закладу на центр культури здоров'я та здорового способу життя в мікрорайоні школи;

 • пропаганда здорового способу життя, культури здоров'я в інших дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, інших установах;

 • організація учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя молоді, профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, йододефіциту, запобігання насильству;

 • організація систематичного інформаційно-діагностичного обстеження учнів та вчителів.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;

 • тренінги;

 • «круглі столи»;

 • спільні з батьками заходи;

 • консультаційні пункти;

 • діяльність органів учнівського самоврядування;

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • гуртки та клуби за інтересами;

 • конференції, диспути, дискусії;

 • уроки;

 • відеолекторії;

 • батьківські збори;

 • моніторинг;

 • просвітницькі акції;

 • шкільні газети;

 • журнали, газетні колажі.

ІV. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу: • адміністрації;

 • учителів;

 • учнів;

 • класних керівників;

 • психолога;

 • батьків;

 • медичних працівників;

 • представників громадськості;

 • обслуговуючого персоналу;

 • бібліотекаря.
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Збереження здоров’я та покращення психофізичного стану учасників навчально-виховного процесу, підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

2. Перетворення навчального закладу в центр культури здоров’я та здорового способу життя в мікрорайоні школи.

3. Максимальне охоплення гарячим харчуванням учнів та працівників школи.

4. Привернення уваги широкого кола громадськості (місцевої влади, управління освіти райдержадміністрації, батьків, громадських організацій та установ, органів масової інформації) до проблеми здоров’я, її актуальності і необхідності вирішення.

5. Поширення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей, спрямованих на формування культури здоров’я
VІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИз/п

Зміст заходів

Відповідальний

Термін

Організаційна діяльність

1.

Систематично проводити ознайомлення педагогічного колективу з інноваційними методиками оздоровлення школярів


Заступник директора з навчально-виховної роботи

Постійно

2.

Провести поглиблений медичний огляд дітей


Директор

Медичні працівникиПротягом року

3.

Оновити банк даних про здоров’я учнів школи


Медичні працівники

Вересень

4.

Для учнів, що перебувають на диспансерному обліку, забезпечити функціонування спеціальної медичної групи

Учитель фізичної культури

Протягом року

5.

Забезпечити санітарно-гігієнічні умови навчання в класах: достатнє освітлення, відповідність меблів зросту учнів, провітрювання, вологе прибирання, озеленення

Директор

Завгосп


Класні керівники

Постійно

6.

Проводити ранкову гімнастику та фізкультхвилинки, валеохвилинки під час уроків, рухливі ігри на перервах

Учитель фізичної культури

Класні керівникиПротягом року

7.

Проводити Олімпійський урок

Учитель фізичної культури

Згідно з графіком

8.

Проводити акції «Молодь за здоровий спосіб життя», «Ні! Шкідливим звичкам», «Ми проти СНІДу»

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Протягом року

9.

Провести місячник пропаганди здорового способу життя

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Протягом року

10.

Забезпечити роботу табору з денним перебуванням дітей


Директор

Травень-червень

11.

Організувати роботу консультаційного пункту для учнів, батьків, педагогів, до роботи якого залучати спеціалістів: нарколога, гінеколога, педіатра

Заступник директора з навчально-виховної роботи Медичні працівники

Протягом року

12.

Розробити графік оздоровлення вчителів


Директор

Вересень

13.

Забезпечити класні кімнати початкової школи тренажерами для профілактики погіршення зору в дітей

Директор

Протягом року

14.

Забезпечити учнів якісною водою; здоровим харчуванням - гарячим харчуванням; молоком, дієтичним харчуванням.


Директор

Протягом року

Навчальна та науково-методична діяльність

1.

Організувати навчання педагогічних працівників школи з основ валеологічних знань

Директор

Протягом року

2.

Впроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи на уроках та позаурочний час

Учителі-предметники

Протягом року

3.

Здійснювати виховний процес на основі народної педагогіки з використанням народних рухливих ігор

Педагогічний колектив

Постійно

4.

Здійснювати діагностування психічного здоров’я дітей і забезпечувати корекційну роботу

Психолог

Протягом року

5.

Організувати наукову роботу в системі МАН з питань оздоровлення школярів та стану психологічного здоров’я учнів

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Протягом року

6.

Розробити методичні рекомендації для вчителів і батьків з питань:

 • «Особливості Інтернет – спілкування сучасних дітей і молоді»

 • «Рухливі ігри, вправи на перервах та в позаурочний час»

 • «Тривожність у молодшому шкільному віці»

 • «Проблеми адаптаційних процесів у першокласників»

 • «Психологічна підготовка учнів 9,11 класів до складання ДПА ЗНО»

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Вчителі-предметники

Психолог


Протягом року

7.

Активізувати роботу батьківського лекторію з пропаганди здорового способу життя

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Протягом року

8.

З метою забезпечення соціального здоров’я школярів організувати роботу клубів спілкування для батьків, учнів


Заступник директора з навчально-виховної роботи


Протягом року

9.

Питання пропаганди здорового способу життя, подолання негативних явищ серед учнівської молоді розглядати на засіданнях педагогічних рад, нарад при директорі

Директор

Протягом року

10.

Продовжити роботу щодо впровадження в навчально-виховний процес здоров’яформівних та здоров’язбережувальних технологій


Директор

Заступник директора з навчально-виховної роботиПротягом року

11.

Проводити заходи спрямовані, на організацію шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм

щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартуванняПедагогічний колектив

Протягом року

Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров’ю

1.

Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням здорового способу життя. Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація

педколективПостійно

2.

Організовувати та проводити презентації гуртків і секцій спортивно-оздоровчих позашкільних навчальних закладів; сприяти поширенню інформації про їх діяльність серед учасників навчально-виховного процесу

Педагог-організатор Учитель фізичної культури

Постійно

3.

Брати активну участь у спортивних змаганнях, конкурсах, у заходах з питань розвитку здорового суспільства

Педагог-організатор Учитель фізичної культури

Постійно

Пропагандистська діяльність

1.

Випускати шкільну стінгазету «Пізнай себе – будь здоровим»


Прес-центр

Протягом року

2.

Випускати санітарні бюлетені

Прес-центр

Медичні працівникиПротягом року

3.

Видавати узагальнюючі матеріали з досвіду роботи вчителів у вигляді шкільного альманаху

Директор

Протягом року

4.

Організувати постійнодіючу тематичну виставку літератури у читальному залі шкільної бібліотекиДиректор

БібліотекарПостійно


скачать файлСмотрите также:
Програма школи сприяння здоров’ю харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59
183.2kb.
Передмова
1141.48kb.
Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи
56.37kb.
Довідка про результати вивчення питання «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії»
61kb.
Україна чернівецька міська рада 56 сесія V скликання
35.15kb.
Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
61kb.
Інформація про Тернівську зош І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області
26.95kb.
На хвилях шкільного життя
185.1kb.
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід Яворівського району Львівської області загальні положення
131.69kb.
Урок гра «Подорож у мікросвіт» Тема : Будова речовини. Молекули й атоми. Хімічні елементи
52.74kb.
Наказ №627 Про підсумки проведення ІІ міського туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та літератури в 2011-2012 навчальному році
59.42kb.
Підсумки ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2012/2013 навчальному році
56.86kb.