grandov.ru страница 1
скачать файл


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

Повідомляє про прийняті рішення на річних загальних зборах які відбулися 24 квітня 2013 року.

1.Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
Доповідач : Антоненко О.А.

Прийняте рішення :
Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
2.Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
Доповідач : Сопов В.О.

Прийняте рішення :
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
3.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.
Доповідач : Нижник О.П.

Прийняте рішення :
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансовий стан та фінансову звітність Товариства за 2012 рік.
4.Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік, визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу за результатами діяльності за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

Доповідач : Рожнов О.І.

Прийняте рішення :
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2012 рік становить 26370,35386 тис.грн., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2012 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2012 рік зазначений в розмірі 26370 тис.грн. Прибуток Товариства за 2012 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 26370,35386 тис.грн., розподілити таким чином:

- на поповнення резервного капіталу 1628,78386 тис.грн.;

- частина прибутку, що направляється за результатами діяльності за 2012 рік на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, в сумі 18556,17750 тис.грн.;

- нарахування та виплата дивідендів за 2012 рік в сумі 4123,59500 тис.грн.

- залишок нерозподіленого прибутку в сумі 2061,79750 тис.грн., розподілити на наступних загальних зборах.

Затвердити розмір річних дивідендів за 2012 рік в сумі 4123,59500 тис.грн. Розмір дивідендів на одну акцію буде становити 0,02 грн. (нуль гривень 2 копійки)Наглядовій Раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк і порядок виплати дивідендів.


5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
Доповідач : Антоненко О.А.

Прийняте рішення :
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.
6.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та частини прибутку Товариства за 2012 рік.
Доповідач : Рожнов О.І.
Прийняте рішення :
Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 171 129 192,50 грн., до 286 589 852,50 грн., за рахунок спрямування до статутного капіталу частини додаткового капіталу в сумі 152 573 015,00 грн., визначеного згідно балансу Товариства станом на 31.03.2013 р., та частини прибутку Товариства за 2012 рік в сумі 18556177,50 грн., шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 0,56 грн (56 копійок) до 1,39 грн. (одна гривня тридцять дев`ять копійок). При цьому розміщення акцій не здійснюється, власники акцій не несуть збитків, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, у акціонерів не змінюється кількість акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Інші права акціонерів, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, є незмінними.
7. Прийняття рішення про випуск акцій Товариства нової номінальної вартості.
Доповідач : Мухін І.С.
Прийняте рішення :
1. У зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства до 286 589 852,50 грн. здійснити випуск простих іменних акцій Товариства нової номінальної вартості 1,39 грн. (одна гривня тридцять дев`ять копійок) в кількості 206 179 750 штук, кількість простих іменних акцій не змінюється, прості іменні акції старої номінальної вартості 0,56 грн (56 копійок) обмінюються на прості іменні акції нової номінальної вартості 1,39 грн. (одна гривня тридцять дев`ять копійок), та оформити рішення додатком до протоколу. При збільшенні розміру статутного капіталу прості іменні акції старої номінальної вартості обмінюються на прості іменні акції нової номінальної вартості відповідно до кількості простих іменних акцій, якими володіє акціонер. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості здійснюється з 15 червня 2013 року, але після реєстрації випуску акцій та переоформлення і депонування глобального сертифіката.

При цьому розміщення простих іменних акцій не здійснюється, власники простих іменних акцій не несуть збитків, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, у акціонерів не змінюється кількість простих іменних акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Інші права акціонерів, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, є незмінними.

2.Призначити Рожнова Олександра Івановича члена правління уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості простих іменних акцій.
Доповідач : Мухін І.С.
Прийняте рішення :
1.Внести зміни до Статуту Товариства, що стосуються зміни розміру статутного капіталу та номінальної вартості акцій, а саме:

«4.1. Статутний капітал Товариства становить 286 589 852,50 грн. (двiстi вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п`ятсот вiсiмдесят дев`ять тисяч вiсiмсот п`ятдесят двi гривнi 50 копiйок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 206 179 750 (Двісті шість мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,39 грн (одна гривня тридцять дев’ять копійок), кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції). Привілейовані акції Товариством не випускалися.»

2.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає вимогам останній редакції Закону України «Про акціонерні товариства», пов’язаних в тому числі із збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

3. Доручити Голові правління провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Доповідач : Мухін І.С.

Прийняте рішення :
Прийняти рішення про вчинення значного правочину між Товариством та:


п\п


Найменування

споживача№ та дата

договору


Предмет

договору


Сума у

валюті


взаєморозрахунків, руб.РФ

Сума у тис.грн..

1

ТОВ ТПК

«АгрегатСпецСервіс» Москва643/70298202/00003

від 30.04.03р.

(дійсний до 31.12.14р.)


Ремонт виробів виробництва ПАТ «ВАЗ».

99 009 723

25 600

2

ТОВ ТПК

«АгрегатСпецСервіс» Москва643/70298202/00014

від 22.02.07 р.Постачання продукції

для авіаційної техніки129 329 833


33 723

3

ТОВ ТПК

«АгрегатСпецСервіс» Москва643/70298202/00011

від 17.02.05 р.Постачання відновленних виробів ГПА

277 450 970


71265

4

ТОВ «ВМ-АВТО»

м.Набережні ЧовниВ-1/10 від 18.03.10р.

Постачання автомобільнихагрегатів

180 180 670

46 945

Уповноважити Голову Правління укладати (вчиняти) та підписувати такі договори та інші правочини без будь-якого додаткового погодження, схвалення або затвердження.
Голова правління О.А.Атоненко


скачать файлСмотрите также:
Рішення на річних загальних зборах які відбулися 24 квітня 2013 року
67.29kb.
Шановний акціонер! Повідомляємо про підсумки голосування на загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства"ПлазмаТек", які відбулися 25 квітня 2013 року
62.65kb.
65481, Україна, Одеська обл., м. Южне, вул
32.93kb.
Закону України «Про акціонерні товариства»
82.46kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності пат "КрКЗ" за 2012 рік
39.93kb.
Розпорядження 04 квітня 2013 року
52.98kb.
Рішення за наслідками розгляду цього звіту. Звіт Наглядової ради пат «акб «київ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту
39.38kb.
Рішення від 15. 03. 2013 №1027 Про внесення змін до
34.71kb.
Визначення випадку інфекційного та паразитарного захворювань
1476.38kb.
Діяльність вп «Надія» по експлуатації житла за I квартал 2013 року
26.06kb.
До 65-ти річчя Великої Перемоги. Цей день в історії 21 квітня в історії Великої Вітчизняної війни 21 квітня 1940 року
28.6kb.
Смілянська міська рада черкаської області виконавчий комітет рішення
237.29kb.